พระราโชวาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2561 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก วันจันทร์ ที่ 2 ธันวาคม 2562

วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2562
พระราโชวาท 


สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
จากมหาวิทยาลัยนเรศวร 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 
วันจันทร์ ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ 


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้า 
มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีนี้. ขอแสดงความชื่นชมต่อผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิต 
ทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ. 


บัณฑิตทั้งหลายเมื่อออกไปประกอบอาชีพการงาน คงจะได้ทำงานร่วมกับผู้อื่น 
ซึ่งอาจจะมีพื้นฐานความคิดความเห็นที่แตกต่างกันออกไป. ตามธรรมดาคนเรา 
เมื่อมีความคิดเห็นไม่ตรงกัน ก็อาจจะเกิดปัญหาข้อขัดแย้งขึ้นได้ และถ้าต่างฝ่าย 
ต่างยึดมั่นในความคิดของตน ปัญหาข้อขัดแย้งก็อาจลุกลามใหญ่โต กลายเป็น 
อุปสรรคขัดขวางความสำเร็จของงาน. เมื่อทำงานร่วมกัน ทุกคนจึงควรพิจารณา 
ให้ทราบชัดว่า แท้จริง ความคิดความเห็นที่แตกต่างหลากหลายนั้น มีประโยชน์
อย่างยิ่ง เพราะจะช่วยให้ได้มีโอกาสเรียนรู้ทำความเข้าใจมุมมองต่าง ๆ อย่างรอบด้าน 
แล้วเลือกสรรวิธีการปฏิบัติงาน หรือแนวทางการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดร่วมกันได้. ข้อสำคัญ 
อยู่ที่ว่า ทุกคนทุกฝ่ายจะต้องรู้จักเปิดใจ ยอมรับฟังเหตุผลของกันและกัน 
โดยยึดถือเป้าหมายเดียวกันคือความสำเร็จของงาน. ถ้าทำได้ดังนี้ นอกจากงาน 
ที่ทำจะดำเนินลุล่วงไปอย่างราบรื่น และสำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว แต่ละคน 
ยังจะได้พัฒนาตนเอง ทั้งในทางความรู้ ความคิด จิตใจ และสามารถอยู่ร่วมกันได้

588

โดยสมัครสมานด้วย. จึงขอให้บัณฑิตนำสิ่งที่พูดนี้ไปพิจารณาเป็นแนวทางในการ 
ปฏิบัติงาน จะได้สามารถร่วมมือร่วมใจกับทุกคนทุกฝ่าย สร้างสรรค์ความสำเร็จและ 
ความเจริญก้าวหน้าให้แก่ตน แก่งาน และแก่ชาติบ้านเมืองได้ ด้วยความรักสามัคคี. 


ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่มีความ 
ก้าวหน้ารุ่งเรืองในชีวิตและหน้าที่การงาน ทั้งขอให้ทุกท่านที่มาร่วมในพิธีนี้มีความสุข 
สวัสดีจงทั่วกัน. 


589