พระราโชวาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2561 – 2562 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม วันจันทร์ ที่ 2 ธันวาคม 2562

วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2562
พระราโชวาท 


สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ 
ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 
วันจันทร์ ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ 


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้า 
มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในวันนี้. ขอแสดงความชื่นชมต่อผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิต 
ทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ. 


ความรู้ที่บัณฑิตได้รับ จากการศึกษาในมหาวิทยาลัย กล่าวได้ว่าประกอบ 
กันขึ้นจาก ๓ ส่วน. ส่วนหนึ่ง คือความรู้ที่ได้มาจากการถ่ายทอดโดยตรงของ 
ครูอาจารย์ผู้สอน. ส่วนหนึ่ง คือความรู้ที่ได้มาจากการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม ไม่ว่าจะ 
ด้วยการอ่านตำรับตำรา การสืบค้นจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ การติดตามข้อมูลข่าวสาร 
หรือการสังเกตศึกษาสิ่งรอบตัว. อีกส่วนหนึ่ง คือความรู้ที่ได้มาจากการฝึกหัดปฏิบัติ
ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดกับผู้ที่ได้ปฏิบัติร่วมกัน. ความรู้ทั้ง ๓ ส่วนนี้
เป็นสิ่งที่มีคุณค่ายิ่ง ที่ไม่มีใครสามารถแย่งชิงไปจากบัณฑิตได้ เพียงแต่ทุกคน 
จะต้องถือเป็นหน้าที่อย่างสำคัญ ที่จะต้องรักษาสิ่งที่มีอยู่ สร้างเสริมเพิ่มพูนให้มีมากขึ้น 
และนำไปใช้สร้างสรรค์ประโยชน์ให้เจริญงอกงาม. หากบัณฑิตตั้งใจพยายามปฏิบัติ
ให้ได้ดังนี้ ความรู้ที่แต่ละคนอุตส่าห์สร้างสมอบรมมา ก็จะไม่เสื่อมไป และไม่สูญเปล่า 
มีแต่จะหนักแน่นขึ้น กว้างขวางเพิ่มพูนขึ้น และก่อประโยชน์อันแท้จริงและยั่งยืน 
ทั้งแก่ตนเอง แก่ส่วนรวม และแก่ชาติบ้านเมือง. 

597

ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตมีความ 
เจริญรุ่งเรืองในชีวิตและหน้าที่การงาน ทั้งขอให้ทุกท่านที่มาร่วมในพิธีนี้ มีความสุข 
สวัสดีโดยทั่วกัน. 


598