พระราโชวาท สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณของนายทหารและนายตำรวจชั้นนายพล ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร วันศุกร์ ที่ 29 เมษายน 2559

วันศุกร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ.2559

พระราโชวาท

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณของนายทหารและนายตำรวจชั้นนายพล
ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร วันศุกร์ ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์
ในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณของ นายทหารและนายตำรวจชั้นนายพล ในวันนี้. ขอแสดงความชื่นชมด้วยกับทุกๆ ท่านที่ได้รับพระราชทานยศสูงขึ้น.

การที่ท่านได้รับพระราชทานยศสูงขึ้น ก็หมายความว่า ท่านมีความรับผิดชอบ เพิ่มขึ้นพร้อมกับได้รับเกียรติเพิ่มขึ้น. ความรับผิดชอบนี้
ถ้าดูตามคำก็เรียกว่า ต้องรับผิดในสิ่งที่ทำผิด และรับชอบในสิ่งที่ทำชอบ แต่แท้จริงแล้วมีความหมายที่ กว้างขวางกว่านั้น. ในเรื่องนี้
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เคยพระราชทาน พระบรมราโชวาทแก่ที่ประชุมนี้ไว้ว่า ความรับผิดชอบนี้ คือจะต้องพิจารณาด้วยตนเอง
ให้มากยิ่งขึ้น ไม่ใช่ว่าเมื่อเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ทำเป็นผู้น้อย เป็นผู้ใหญ่จะต้องพิจารณาว่า อะไรที่จะทำให้งานการในหน้าที่เจริญดีขึ้นและมีผลสำเร็จ
ต้องทำด้วยตนเอง เพราะว่า เป็นผู้ใหญ่. ฉะนั้น การที่ได้รับยศสูงเพิ่มความรับผิดชอบนี้ ก็หมายความว่าจะต้อง มีความคิดพิจารณายิ่ง ๆ ขึ้น
เป็นสิ่งที่หนักที่จะต้องรับหน้าที่ เพราะว่าเมื่อเป็นผู้ใหญ่ ขึ้นมามากขึ้นทุกทีอย่างนี้ก็มีผู้ใต้บังคับบัญชามากขึ้น และเมื่อมีผู้ใต้บังคับบัญชา
มากขึ้นก็ถูกเพ่งเล็งมากขึ้น. ฉะนั้น ถ้าปฏิบัติตัวด้วยความดี ด้วยความสามารถ ด้วยความบริสุทธิ์แล้ว ผู้ใต้บังคับบัญชาและคนอื่นที่หวังพึ่งก็จะนับถือ. จึงขอให้ ท่านทั้งหลายได้พิจารณาทบทวนพระบรมราโชวาทดังกล่าวให้ทราบโดยตระหนัก แล้วตั้งใจประพฤติตนปฏิบัติงานให้เที่ยงตรงหนักแน่นตามคำสัตย์ปฏิญาณที่ให้ไว้

122

ก็จะเป็นเกียรติเป็นศักดิ์ศรี เป็นความดีความเจริญ ทั้งแก่ตัวท่านเองและหน่วยงาน ทั้งแก่ส่วนรวมตลอดถึงชาติบ้านเมือง.
ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้ท่านทุกคน มีความสุขความเจริญ และความสำเร็จสมประสงค์จงทั่วกัน.

123