พระราโชวาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ประจำปีการศึกษา 2558

วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2560

สำเนา
พระราโชวาท
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
ประจำปีการศึกษา 2558
ณ อาคารชุมพรเขตอุดมศักดิ์ หอประชุมกองทัพเรือ
วันพุธ ที่ 3 พฤษภาคม 2560

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
ประจำปีนี้. ขอแสดงความชื่นชมต่อผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ.
บัณฑิตสำเร็จการศึกษาอบรมถึงขั้นอุดมศึกษาแล้ว เชื่อว่าแต่ละคนย่อมมีทั้งความรู้
ในหลักวิชา และความตั้งใจที่จะทำงานให้บรรลุผลที่ดีที่เป็นสุจริต. แต่ความรู้และความตั้งใจ
ที่ทุกคนมีอยู่นั้น ไม่ว่าจะหนักแน่นลึกซึ้งเพียงใด ก็อาจเสื่อมคลายลงได้ด้วยเหตุต่าง ๆ เป็นต้นว่า กาลเวลา หรือสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป. ด้วยเหตุนี้ บัณฑิตจึงไม่ควรตั้งตนอยู่ในความประมาท
อันจะทำให้ขาดความสังวรระวัง ที่จะพากเพียรพัฒนาความรู้และยึดมั่นในความดี. ที่ถูก แต่ละคนควรระลึกไว้เสมอว่า ความรู้เป็นสิ่งที่ต้องแสวงหาเพิ่มเติมให้สูงขึ้น กว้างขวางขึ้น และทันการณ์ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา ส่วนความตั้งใจที่จะปฏิบัติงานในทางที่ดีที่ชอบ ก็เป็นสิ่งที่ต้องตามรักษา
สร้างเสริมอยู่เป็นนิจ. เมื่อสำนึกตระหนักได้ดังนี้ และยึดถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดจริงใจ
ความรู้และความดีของบัณฑิตก็ย่อมมีแต่จะเพิ่มพูนขึ้น เป็นรากฐานอันมั่นคงของแต่ละคน ในอันที่จะสร้างสรรค์ความสำเร็จและความดีความเจริญให้แก่ตนเองและส่วนรวมได้ตลอดไป ไม่มีวันเสื่อมถอย.
ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ทุกคน ประสบความสุข ความสำเร็จ พร้อมทั้งความก้าวหน้ารุ่งเรืองในชีวิต ตามที่ปรารภปรารถนาทุกประการ.