พระราโชวาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2558 ณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ จังหวัดนครปฐม วันเสาร์ ที่ 8 ตุลาคม 2559

วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2559

พระราโชวาท

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
ณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ จังหวัดนครปฐม
วันเสาร์ ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๙

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์
ในพิธีพระราชทานกระบี่และ
ปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
ในวันนี้.
ขอแสดง
ความชื่นชมกับทุก

คน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ.

ผู้สำเร็จการศึกษาทุกคนกำลังจะได้เข้ารับราชการเป็นตำรวจ
คงจะทราบ
หน้าที่และความรับผิดชอบของตนแล้ว
ว่าคือการปราบปรามผู้กระทำความผิดและ
รักษาความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมาย
เพื่อปกป้องคุ้มครองประชาชนและสังคม
ประเทศชาติให้บังเกิดความร่มเย็นสงบสุข.
ในโอกาสนี้
ข้าพเจ้าจึงขอฝากข้อเตือนใจ
แก่ทุกคนว่า
การจะทำงานในหน้าที่ดังกล่าวให้สำเร็จผลที่ดีนั้น
แต่ละคนจำเป็นต้อง
กระทำตนให้เป็นที่น่าศรัทธาเชื่อถือ
ทั้งในด้านความประพฤติและการปฏิบัติงาน
เสียก่อน.
กล่าวคือ
ตำรวจต้องระมัดระวังความประพฤติของตน
ไม่ว่าจะเป็น
การกระทำหรือคำพูด
ให้เหมาะสมถูกต้อง
สุภาพอ่อนโยน
และมีความเป็นมิตรไมตรี
อยู่เสมอ
ทั้งต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเที่ยงตรงเป็นธรรม
ไม่มีอคติ
ไม่ลุแก่อำนาจ
พร้อมที่จะดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองป้องกันภยันตรายให้แก่ประชาชนทุกคน
ด้วยความอดทนเข้มแข็ง
และความสุจริต.
การสร้างความศรัทธาเชื่อถือนี้
มีความสำคัญอย่างยิ่ง
เพราะเป็นปัจจัยหลักที่จะทำให้ตำรวจได้รับความร่วมมือและ
ความไว้วางใจจากประชาชน
อันจะช่วยให้การปฏิบัติหน้าที่ทั้งปวงดำเนินไปได้

514

อย่างราบรื่น
และสำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพ.
จึงขอให้ทุกคนคำนึงถึงข้อนี้ให้มาก
แล้วตั้งใจประพฤติตนปฏิบัติงานให้ดี
ให้เป็นที่ศรัทธาเชื่อถือของประชาชนทั้งมวล
ได้อย่างแท้จริง.

ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ขออวยพรให้นายตำรวจใหม่
ทุกคน
และผู้มาร่วมในพิธีนี้ทุกท่าน
มีกำลังกายกำลังใจที่สมบูรณ์พร้อม
และประสบ
แต่ความสุขความเจริญโดยทั่วกัน.

515