พระราโชวาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีการศึกษา 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา วันจันทร์ ที่ 7 พฤศจิกายน 2559

วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

พระราโชวาท

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
วันจันทร์ ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
แทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ก่อนจะมี
เหตุอันเป็นที่โศกเศร้าอาลัยของคนไทยทั้งชาติ.
ขอแสดงความชื่นชมต่อผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ได้รับรางวัล
และบัณฑิตทุกคน
ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ
ทั้งขอขอบใจ
มหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก
ที่มอบปริญญาพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
แก่ข้าพเจ้า.

บัณฑิตทั้งหลายถือได้ว่าเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่ได้ศึกษามา
ย่อมมีความพร้อมที่จะนำความรู้ไปใช้ให้สำเร็จผลเป็นประโยชน์แก่ตนแก่ส่วนรวม.
แต่การนำความรู้ไปปฏิบัติใช้ให้ได้ผลดังกล่าว
จะต้องใช้ด้วยความซื่อตรงต่อหลักวิชา
จึงจะเกิดประโยชน์ที่พึงประสงค์.
ความซื่อตรงต่อหลักวิชานี้
ไม่ได้หมายความว่า
จะต้องยึดหลักวิชาหรือยึดทฤษฎีอย่างเหนียวแน่น
หากหมายถึงการนำหลักวิชาไปใช้
ด้วยความจริงใจและบริสุทธิ์ใจ
ไม่บิดเบือนหลักวิชาเพื่อหาประโยชน์ที่มิใช่เป้าหมาย
ของงานที่ทำ
ทั้งต้องมีความระมัดระวังที่จะใช้หลักวิชาให้สำเร็จผลที่ดีที่เจริญเท่านั้น
ไม่ก่อให้เกิดโทษหรือความเสียหายทั้งแก่ตนเองและผู้อื่น.
อีกประการหนึ่ง
จะต้องเข้าใจว่า
ความรู้หรือทฤษฎีต่าง

นั้นเป็นสิ่งที่ไม่อาจนำไปใช้ได้อย่างตายตัว
จำเป็นต้องอาศัยความคิดพิจารณา
ที่จะประยุกต์หรือปรับใช้ให้พอเหมาะพอดี
กับงานแต่ละงานเสมอ.
จึงขอให้บัณฑิตทุกคนนำความรู้ไปใช้ด้วยวิจารณญาณ

561

และด้วยความซื่อตรงต่อหลักวิชาอย่างแท้จริง
เพื่อให้ความรู้ที่แต่ละคนมีอยู่บังเกิดผล
เป็นประโยชน์อันกว้างขวางและยั่งยืนได้ ดังที่ทุกคนทุกฝ่ายปรารภปรารถนา.

ขอพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถ
บพิตร
ได้คุ้มครองรักษาบัณฑิตทุกคน
และทุกท่านที่มาประชุมพร้อมกันในพิธีนี้
ให้มีความผาสุกสวัสดีจงทั่วกัน.

562