พระราโชวาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 – 2560 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันอังคาร ที่ 23 มกราคม 2561

วันอังคารที่ 23 มกราคม พ.ศ.2561
พระราโชวาท 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ 
ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
วันอังคาร ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ 


สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้า 
มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันนี้. ขอแสดงความชื่นชมต่อผู้ทรงคุณวุฒิและ 
บัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ. 

ความเจริญของชาติบ้านเมืองนั้น เป็นความเจริญส่วนรวม ซึ่งเกิดจากผลงาน 
หรือผลแห่งการกระทำของคนทั้งชาติ. หมายความว่า หากคนในชาติต่างปฏิบัติหน้าที่
การงานให้สำเร็จผลที่ดีที่เป็นประโยชน์ และประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องแล้ว 
ผลดีที่บังเกิดขึ้นก็จะประสานส่งเสริมกัน เป็นความเจริญอันแท้จริงและยั่งยืนของ 
ชาติบ้านเมือง. บุคคลผู้สำนึกตระหนักว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของชาติ และปรารถนาจะ 
ได้อยู่ได้อาศัยในบ้านเมืองที่มีความสุขความเจริญแท้ จึงต้องตั้งใจพยายามประพฤติตน 
ปฏิบัติงานให้บรรลุผลที่ดีที่ถูกต้อง โดยไม่หวั่นไหวย่อท้อต่ออุปสรรคใดๆ. บัณฑิต 
ทั้งหลายสำเร็จการศึกษาแล้ว ต่อไปจะต้องเป็นกำลังสำคัญในการสร้างสรรค์ความเจริญ 
ของประเทศชาติ. ทุกคนจึงควรทำความเข้าใจเรื่องนี้ให้ทราบชัด แล้วลงมือปฏิบัติ
โดยไม่รั้งรอ. 

ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ทุกคนมี
ความเจริญรุ่งเรือง ประสบความสำเร็จในชีวิตและหน้าที่การงาน ทั้งขอให้ทุกท่านที่มา 
ร่วมในพิธีนี้ มีความสุขสวัสดีโดยทั่วกัน. 


13