พระราโชวาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2559 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จังหวัดพัทลุง วันพฤหัสบดี ที่ 8 มีนาคม 2561

วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2561
พระราโชวาท 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
จากมหาวิทยาลัยทักษิณ 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จังหวัดพัทลุง 
วันพฤหัสบดี ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้า 
มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีนี้. ขอแสดงความชื่นชมต่อผู้ทรงคุณวุฒิและ 
บัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ. 

เมื่อครั้งที่บัณฑิตทั้งหลายยังศึกษาเล่าเรียนอยู่ แต่ละคนคงจะเคยประสบ 
ปัญหาอันอาจเป็นอุปสรรคในการเรียนมากบ้างน้อยบ้างแตกต่างกันไป แต่ที่สุดก็
สามารถผ่านพ้นมาได้จนได้รับความสำเร็จทางการศึกษาในวันนี้. ข้อนี้แสดงให้เห็นว่า 
ปัญหาทุกอย่างมีหนทางที่จะปฏิบัติแก้ไขได้เสมอ. ต่อไปภายหน้า เมื่อมีอุปสรรค 
ปัญหาใดๆ เกิดขึ้นในการทำงาน จึงไม่ควรที่บัณฑิตจะย่อท้อหวั่นเกรง แต่ควรเร่งหา 
วิธีการแก้ไข โดยใช้สติปัญญาพิจารณาให้เห็นสาเหตุของปัญหา แล้วแก้หรือระงับ 
ที่สาเหตุ. หากปัญหามีหลายประการ ก็ควรเรียงลำดับความสำคัญ แล้วปฏิบัติ
แก้ไขไปตามลำดับจนลุล่วง และถ้าไม่อาจแก้ไขตามลำพังได้ ก็ประสานความร่วมมือ 
หลาย ๆ คนหลาย ๆ ฝ่าย ช่วยกันคิด ช่วยกันแก้ไข ด้วยความสมัครสมาน 
สามัคคีกัน. จึงขอให้บัณฑิตทุกคนทำความเข้าใจเรื่องการแก้ปัญหาให้ทราบชัด 
จะได้สามารถนำพาตนนำพางานผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาทุกอย่าง จนบรรลุถึงความสำเร็จ 
และความเจริญก้าวหน้าได้โดยสวัสดี. 


76