พระราโชวาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสที่เสด็จ ฯ ทอดพระเนตรกิจการ ของโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา และพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้แทนสหกรณ์ภาคการเกษตร และกลุ่มเกษตรกรทั่วประเทศ เข้าเฝ้า ฯ ณ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา วันจันทร์ ที่ 14 พฤษภาคม 2561

วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2561
พระราโชวาท 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
ในโอกาสที่เสด็จ ฯ ทอดพระเนตรกิจการ 
ของโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา 
และพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้แทนสหกรณ์ภาคการเกษตร 
และกลุ่มเกษตรกรทั่วประเทศ เข้าเฝ้า ฯ 
ณ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา 
วันจันทร์ ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้า 
มาพบกับท่านทั้งหลายแทนพระองค์. ข้าพเจ้ายินดีมาก ที่ได้พบและสนทนากับ 
ท่านทั้งหลาย ผู้เป็นกำลังสำคัญในงานด้านการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศ 
อีกวาระหนึ่ง ในวันพืชมงคลนี้. ขอขอบใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคน ที่ได้
พยายามปรับปรุงและพัฒนาโครงการทุกด้านด้วยความอุตสาหะเข้มแข็ง พร้อมทั้งตั้งใจ 
ถ่ายทอดความรู้และอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาเยี่ยมชมโครงการเป็นอย่างดีเสมอมา. 

สำหรับท่านที่เป็นตัวแทนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทั้งหลาย ข้าพเจ้า 
ใคร่จะปรารภแก่ท่านว่า ความสำเร็จของงานด้านเกษตรกรรม ไม่ได้ขึ้นอยู่กับปริมาณ 
และคุณภาพในการผลิตเท่านั้น หากยังต้องอาศัยปัจจัยอื่นๆ เช่น กระบวนการแปรรูป 
ผลผลิตที่สะอาดและปลอดภัย ระบบการขนส่งที่รวดเร็วและประหยัดพลังงาน 
การวางแผนการตลาดที่รัดกุม การบริหารงานสหกรณ์ที่สุจริตเข้มแข็ง การควบคุม 
บัญชีรายรับรายจ่ายที่ชัดเจนถี่ถ้วน ตลอดจนการกระจายสินค้าที่ทั่วถึงและเหมาะแก่
กลุ่มเป้าหมายด้วย. เกษตรกรทั้งหลายจึงต้องหมั่นแสวงหาความรู้ให้กว้างขวาง 
รอบด้าน จะได้สามารถพัฒนางานด้านการเกษตรของตนให้ดำเนินก้าวหน้าไปได้
อย่างมีประสิทธิภาพ. การที่ท่านทั้งหลายได้มาเข้ารับการอบรมความรู้จากทางราชการ 
และมาเยี่ยมชมโครงการส่วนพระองค์ในวันนี้ จึงนับว่าเป็นโอกาสอันดียิ่ง ที่แต่ละคน 
จะได้ศึกษาเรียนรู้วิทยาการใหม่ๆ และได้เห็นตัวอย่างของการวิจัยและการเผยแพร่

140

ความรู้ด้านการเกษตรที่ครบวงจร. หากเกษตรกรทุกท่านจะตั้งใจเรียนรู้หลักวิชา 
ทั้งหลายให้เข้าใจกระจ่าง และศึกษาสังเกตสิ่งที่พบเห็นอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้ว 
เชื่อว่าแต่ละคนจะสามารถนำความรู้ความคิดและประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้
ให้เป็นประโยชน์แก่การพัฒนางานด้านเกษตรกรรมให้ดำเนินก้าวหน้าไปได้อย่างมั่นคง. 

ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้ท่านทุกคนประสบแต่
ความสุข ความเจริญ และความสำเร็จ สมตามที่ตั้งใจปรารถนาทุกประการ. 


141