พระราโชวาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากสถาบันการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี วันพฤหัสบดี ที่ 16 สิงหาคม 2561

วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2561
พระราโชวาท 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
จากสถาบันการอาชีวศึกษา 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้า 
มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ 
สถาบันการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในวันนี้. ขอแสดง 
ความชื่นชมต่อบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ. 

ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้ทราบว่า สถาบันการอาชีวศึกษามีความมุ่งมั่นที่จะ 
ปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพ จนสามารถเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี
เทคโนโลยีบัณฑิตหลากหลายสาขา ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
อำนวยประโยชน์แก่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ. ในโอกาสที่บัณฑิต 
ของสถาบันการอาชีวศึกษาได้สำเร็จการศึกษาออกไปอีกรุ่นหนึ่ง ข้าพเจ้าจึงใคร่จะ 
กล่าวถึงการใช้ความรู้ในการประกอบอาชีพ สำหรับเป็นแนวปฏิบัติของแต่ละคนต่อไป. 
การเรียนการสอนในสายวิชาชีพนั้น มีจุดมุ่งหมายที่จะให้ผู้เรียนถึงพร้อมด้วยความรู้
๒ ด้าน คือความรู้ด้านวิชาการ กับความรู้ด้านปฏิบัติการ. ด้วยเหตุนี้ บัณฑิต 
สายวิชาชีพจึงมีทั้งความรู้ในหลักวิชา และความรู้ในการปฏิบัติจริง ซึ่งจะช่วยให้
สามารถประกอบอาชีพได้ทันทีตามสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา. ข้อสำคัญมีอยู่
ที่ว่า บัณฑิตจะต้องนำความรู้ทั้ง ๒ ด้านมาใช้ประกอบส่งเสริมกันให้ได้ผล พร้อมทั้ง 
พากเพียรศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม และสร้างสมความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติอยู่เสมอ. 
ถ้าทำได้ แต่ละคนก็จะมีความสำเร็จและความเจริญมั่นคงในอาชีพการงาน อันจะเป็น 
ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ชาติบ้านเมืองก้าวหน้ารุ่งเรืองสืบไป. 

174

ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่มีกำลังกาย 
กำลังใจ กำลังปัญญา สามารถสร้างสรรค์ความสำเร็จในชีวิตและกิจการงานได้
ดังประสงค์ และขอให้ทุกท่านที่มาร่วมในพิธีนี้ มีความสุขสวัสดีโดยทั่วกัน. 

175