พระราโชวาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประจำปีการศึกษา 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี วันจันทร์ ที่ 27 สิงหาคม 2561

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2561
พระราโชวาท 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐(๑) 
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 
วันจันทร์ ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้า 
มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ในวันนี้. ขอแสดงความชื่นชมต่อผู้ทรงคุณวุฒิ
และบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ. 

ข้าพเจ้าเคยพูดกับบัณฑิตในที่ประชุมแห่งนี้มาหลายครั้ง เกี่ยวกับการตั้ง 
เป้าหมายในการทำงาน. ครั้งนี้ จึงใคร่จะกล่าวถึงการตั้งเป้าหมายอีกอย่างหนึ่ง 
คือเป้าหมายในชีวิต ซึ่งกล่าวกันว่าเป็นเป้าหมายสูงสุดของคนทุกคน. เป้าหมาย 
ในชีวิตนั้น เป็นสิ่งที่แต่ละคนอาจจะตั้งไว้แตกต่างกัน แต่ผลสำเร็จตามเป้าหมาย 
คงจะไม่ต่างกันนัก เพราะไม่ว่าจะเป็นใคร มีฐานะหน้าที่การงานอย่างไร ต่างก็ปรารถนา 
ที่จะมีความสุข มีความเจริญมั่นคงในชีวิตด้วยกันทั้งสิ้น. ด้วยเหตุนี้ เมื่อจะ 
ตั้งเป้าหมายในชีวิต จึงควรที่ทุกคนจะได้ระลึกไว้เสมอว่า เป้าหมายนั้นต้องนำมาซึ่ง 
ความสุขความเจริญที่แท้จริงและยั่งยืน ไม่ใช่ความสุขเพียงชั่วครู่ หรือความเจริญ 
ที่เท็จเทียม. หากบัณฑิตทั้งหลายนำาสิ่งที่พูดนี้ไปพิจารณาให้เข้าใจชัด ก็เชื่อว่า 
แต่ละคนจะสามารถตั้งเป้าหมายในชีวิตได้อย่างถูกต้อง และบรรลุเป้าหมายนั้นได้
อย่างแน่นอน. 

(๑) วันจันทร์ ที่ ๒๗ - วันศุกร์ ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

214
ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคน และทุกท่าน 
ที่มาประชุมพร้อมกันในพิธีนี้ ประสบความสุข ความสำเร็จ พร้อมทั้งความเจริญ 
ก้าวหน้าทุกประการทั่วกัน. 

215