พระราโชวาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2560 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม วันพฤหัสบดี ที่ 20 กันยายน 2561

วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน พ.ศ.2561
พระราโชวาท 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
จากมหาวิทยาลัยมหิดล 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม 
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้า 
มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีนี้. ขอแสดงความชื่นชมต่อผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิต 
ทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ. 

ความสำเร็จของคนเรานั้น มีอยู่หลายด้าน หลายระดับ. แต่โดยทั่วไป 
ก็สรุปรวมลงได้ว่า มีความสำเร็จในการศึกษา ความสำเร็จในอาชีพการงาน 
และความสำเร็จในชีวิต เป็นความสำเร็จหลัก ๆ ที่สำคัญ. ความสำเร็จในการศึกษา 
ถือเป็นความสำเร็จขั้นต้น ซึ่งบัณฑิตทั้งหลายต่างก็ได้รับแล้ว จากการที่ได้ทุ่มเท 
กำลังกาย กำลังใจ กำลังสติปัญญา ในการพากเพียรศึกษาเล่าเรียนมาโดยตลอด. 
ส่วนความสำเร็จในอาชีพการงานกับความสำเร็จในชีวิต เป็นความสำเร็จที่สูงขึ้นไป 
อันแต่ละคนจะสามารถสร้างสรรค์ขึ้นได้ ด้วยมีความสำเร็จในการศึกษาเป็นพื้นฐาน 
คือนำความรู้ที่ได้เล่าเรียนมานั้นไปใช้ประกอบอาชีพการงานที่สุจริต ให้บังเกิดผล 
เป็นประโยชน์ที่แท้จริงและยั่งยืนทั้งแก่ตนเองและชาติบ้านเมือง. จึงขอให้บัณฑิต 
ทุกคนตั้งใจพยายามประพฤติตนปฏิบัติงาน ให้บรรลุถึงความสำเร็จให้ได้จริง 
และให้ได้ครบทุกด้าน. 

ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคน และทุกท่าน 
ที่มาประชุมพร้อมกัน ณ ที่นี้ ประสบความสุข ความเจริญ และความสำเร็จ 
สมปรารถนาทุกประการ. 

220