พระราโชวาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2558

วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2560

สำเนา
พระราโชวาท
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยบูรพา
ประจำปีการศึกษา 2558
ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
วันจันทร์ ที่ 15 พฤษภาคม 2560

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีนี้.
ขอแสดงความชื่นชมต่อบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ.
บัณฑิตทั้งหลายนับว่าเป็นผู้ทรงความรู้อย่างลึกซึ้งในสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา
และพร้อมที่จะนำความรู้ไปใช้ประกอบวิชาชีพตามแนวที่ถนัด เพื่อให้ได้รับความสำเร็จในกิจการงาน. วันนี้ จึงอยากจะพูดกับทุกท่านเรื่องคุณสมบัติ 3 ประการ ที่ส่งเสริมให้คนเราสามารถปฏิบัติงาน
จนบรรลุถึงความสำเร็จได้อย่างแท้จริง. คุณสมบัติประการแรก คือความใฝ่รู้ใฝ่เรียนอยู่เสมอตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถให้สูงขึ้น และให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ จะได้มีศักยภาพ
ที่จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล. ประการที่สอง คือการยึดมั่นในคุณธรรม
และจริยธรรมของวิชาชีพ ที่จะกำกับประคับประคองตนให้ประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่ดี ที่ถูกต้อง
ที่เป็นประโยชน์แท้ อันจะช่วยให้งานสำเร็จผลเป็นความดีความเจริญทั้งแก่ตนเองและส่วนรวม.
ประการที่สาม คือการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เป็นมิตรไมตรีกับเพื่อนร่วมงานทุกฝ่ายทุกระดับ จะได้
สามารถร่วมมือประสานงานกันได้อย่างราบรื่นแน่นแฟ้น ซึ่งอำนวยผลโดยตรงต่อความสำเร็จของงาน.
หากบัณฑิตพิจารณาให้ดีก็จะเห็นจริงว่า นอกเหนือจากความรู้ที่แต่ละคนได้รับจากการศึกษา
คุณสมบัติทั้ง ๓ ประการนี้ก็เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้โดยแท้. จึงขอให้ทุกคนเร่งสร้างสมอบรมคุณสมบัติ
ทั้งนั้น ให้เกิดมีขึ้นในตนโดยครบถ้วนสมบูรณ์.
ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคน และทุกท่าน
ที่มาร่วมในพิธีนี้ มีความสุข ความเจริญมั่นคง พร้อมทั้งความก้าวหน้ารุ่งเรืองในชีวิตและกิจการงาน
ทั่วหน้ากัน.