พระราโชวาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา ประจำปีการศึกษา 2560 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา วันพฤหัสบดี ที่ 18 ตุลาคม 2561

วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2561
พระราโชวาท 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
จากวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา 
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้า 
มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา ในวันนี้. ขอแสดงความชื่นชมต่อบัณฑิตรุ่นแรกทุกคน 
ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ. 

บัณฑิตทั้งหลายสำเร็จการศึกษา มีศักดิ์และสิทธิ์แห่งปริญญาทั่วกันแล้ว 
หมายความว่า แต่ละคนมีกำลังความรู้ความสามารถ และมีอำนาจอันชอบธรรมที่จะนำ 
กำลังความรู้ความสามารถนั้น ไปใช้ประกอบกิจการงานให้เป็นประโยชน์แก่ตนเอง 
และส่วนรวม. ผู้เป็นบัณฑิตจึงมีหน้าที่หลายอย่าง ตามศักดิ์และสิทธิ์ที่มีอยู่. 
อย่างหนึ่ง คือจะต้องหมั่นศึกษาหาความรู้และฝึกฝนปฏิบัติเพิ่มเติม เพื่อให้มีกำลัง 
ความสามารถเพิ่มพูนขึ้นอยู่เสมอ. อย่างหนึ่ง คือจะต้องนำความรู้ความสามารถ 
ออกใช้ ให้บังเกิดผลเป็นประโยชน์แก่ตนเองและประเทศชาติให้ได้จริง. อีกอย่างหนึ่ง 
คือจะต้องประพฤติปฏิบัติตนให้ดี รู้ว่าสิ่งใดควรกระทำาก็มุ่งกระทำ สิ่งใดควรละก็ละ 
เพื่อนำพาชีวิตไปในทางที่ดีที่เจริญ. จึงขอให้บัณฑิตทุกคนทำาความเข้าใจหน้าที่
ของตนดังที่กล่าว แล้วตั้งใจพยายามปฏิบัติหน้าที่ทั้งนั้น ให้สมกับที่มีศักดิ์และสิทธิ์
แห่งปริญญาทุกประการ. 

ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตมีความสำเร็จ 
สมหวังในชีวิตและหน้าที่การงาน ทั้งขอให้ทุกท่านที่มาประชุมพร้อมกันในพิธีนี้ ประสบ 
ความสุขสวัสดีทั่วกัน. 

291