พระราโชวาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค วันพฤหัสบดี ที่ 15 พฤศจิกายน 2561

วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2561
พระราโชวาท 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค 
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้า 
มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในวันนี้. ขอแสดง 
ความชื่นชมต่อผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ. 

ความรู้ที่บัณฑิตได้รับจากการศึกษาเล่าเรียนนั้น เป็นปัจจัยสำคัญใน 
การประกอบกิจการงานให้บังเกิดประโยชน์. ในโอกาสนี้ ข้าพเจ้าจึงใคร่จะปรารภ 
เรื่องการใช้ความรู้ ให้บัณฑิตได้พิจารณาสัก ๒ ประการ. ประการแรก ความรู้ทาง 
วิชาการมิใช่สิ่งที่จะนำไปใช้ได้อย่างสำเร็จรูป หรือใช้โดยยึดถือตามตำราอย่างเถรตรง 
หากจะต้องรู้จักปรับใช้ให้เหมาะกับงานแต่ละอย่าง แต่ละกรณี และบางครั้งก็ต้องใช้
ความรู้หลากหลายสาขาประกอบกัน. ประการที่สอง ความรู้ทางวิชาการก็อาจก่อให้เกิด 
โทษเสียหายได้ หากนำไปใช้โดยไม่มีคุณธรรมความสุจริตคอยกำกับประคับประคอง. 
จึงขอให้บัณฑิตทุกคนทำความเข้าใจเรื่องนี้ให้แจ้งชัด ก็จะเห็นแนวทางปฏิบัติในการนำ 
ความรู้ไปใช้ให้สำเร็จผลเป็นประโยชน์ เป็นความเจริญมั่นคงทั้งแก่ตนเอง แก่สังคม 
และประเทศชาติ. 

ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคน และผู้มา 
ร่วมในพิธีนี้ทุกท่าน มีความสุขความสำเร็จในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ. 

338