พระราโชวาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีการศึกษา 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา วันศุกร์ ที่ 30 พฤศจิกายน 2561

วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2561
พระราโชวาท 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา 
วันศุกร์ ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้า 
มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีนี้. ขอแสดงความชื่นชมต่อ 
ผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ. 

น่าพอใจอย่างมากที่ได้ทราบว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ปฏิบัติ
ภารกิจทุกด้านด้วยดีตลอดมา ทั้งในด้านการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ 
แก่สังคม การพัฒนาเทคโนโลยี และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม. ข้อนี้
นับเป็นตัวอย่างอันดีที่แสดงให้เห็นว่า คนเราย่อมมีภาระหน้าที่หลายอย่าง และจำเป็น 
ต้องปฏิบัติทุกอย่างให้ครบถ้วนบริบูรณ์. บัณฑิตทั้งหลายเมื่อได้ทราบชัดถึง 
การปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยดังนี้แล้ว จึงควรจะได้น้อมนำมาเป็นแนวทาง 
ในการประพฤติตนปฏิบัติงาน โดยพิจารณาให้รู้หน้าที่ของตน ทั้งหน้าที่ต่อตนเอง 
คือการสร้างตัวสร้างฐานะในทางที่ดีที่สุจริต และหน้าที่ต่อส่วนรวม คือการสร้างสรรค์
สังคมและประเทศชาติให้มั่นคงก้าวหน้า แล้วตั้งใจพยายามปฏิบัติหน้าที่ทั้งนั้น 
ด้วยความรับผิดชอบและเอาใจใส่ ให้งานทุกอย่างสำเร็จผลเป็นประโยชน์ เป็นความดี
ความเจริญทั้งแก่ตนเองและส่วนรวม. 

ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคน และทุกท่าน 
ที่มาประชุมพร้อมกันในพิธีนี้ มีความก้าวหน้ารุ่งเรืองในหน้าที่การงาน พร้อมทั้ง 
ความผาสุกสวัสดีในชีวิตจงทั่วกัน. 

356