พระราโชวาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ประจำปีการศึกษา 2558 – 2560 ณ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน วันเสาร์ ที่ 1 ธันวาคม 2561

วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2561
พระราโชวาท 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
จากสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ 
ณ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 
วันเสาร์ ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้า 
มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ 
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ในวันนี้. ข้าพเจ้ายินดีที่ได้ทราบว่า กิจการของสถาบัน 
มีความก้าวหน้ามาด้วยดีเป็นที่น่าพอใจ. ขอแสดงความชื่นชมต่อบัณฑิตทุกคน 
ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ. 

ปริญญาที่บัณฑิตได้รับนี้ เป็นสิ่งที่มีความหมายทั้งสำหรับบัณฑิตเอง 
สำหรับครอบครัววงศ์ตระกูลของบัณฑิต สำหรับสถาบันการศึกษาแห่งนี้ และสำหรับ 
ชาติบ้านเมือง. กล่าวคือ สำหรับบัณฑิตเองนั้น ปริญญาเป็นเครื่องรับรองว่า 
แต่ละคนมีความรู้ความสามารถตามสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา อันเป็นผลจาก 
ความอุตสาหะพากเพียรในการเล่าเรียนมาโดยตลอด. สำหรับครอบครัววงศ์ตระกูล 
ของบัณฑิต ปริญญาเป็นสิ่งที่ทุกคนจะภาคภูมิใจได้เต็มที่ ว่าสมาชิกในครอบครัว 
เป็นผู้มีคุณสมบัติพร้อมที่จะสร้างตัวสร้างฐานะ สร้างเกียรติยศและความเจริญมั่นคง 
ให้แก่วงศ์ตระกูล. สำหรับสถาบันการศึกษา ตลอดถึงครูบาอาจารย์ ปริญญาที่
ประสาทแก่บัณฑิต เป็นเครื่องหมายแห่งความสำเร็จในการปฏิบัติภารกิจอย่างสมบูรณ์
ครบถ้วน. สำหรับชาติบ้านเมือง ปริญญาเป็นเครื่องแสดงว่าบ้านเมืองมีทรัพยากร 
บุคคลที่มีคุณภาพ สามารถเป็นกำลังสำคัญในการสร้างสรรค์ความรุ่งเรืองก้าวหน้า 
และความผาสุกมั่นคงได้สืบไป. จึงขอให้บัณฑิตทุกคนสำนึกตระหนักถึงความหมาย 
ของปริญญา แล้วตั้งใจประพฤติตนปฏิบัติงานให้สมคุณค่าของความหมายนั้น. 

361
ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ทุกคน 
มีความสำเร็จสมหวังในสิ่งที่พึงปรารถนา และขอให้ทุกท่านที่มาร่วมในพิธีนี้มีความ 
ผาสุกสวัสดีจงทั่วกัน. 

362