พระราโชวาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีการศึกษา 2558 – 2559

วันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2560

สำเนา
พระราโชวาท
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประจำปีการศึกษา 2558 – 2559
ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
วันจันทร์ ที่ 19 มิถุนายน 2560

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประจำปีนี้. ขอแสดงความชื่นชมต่อผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ.
ความเจริญก้าวหน้าของชาติบ้านเมืองนั้น เกิดขึ้นได้ด้วยอาศัยความรู้เป็นรากฐานสำคัญ.
ที่ว่าเป็นรากฐาน ก็เพราะความรู้เป็นปัจจัยหรืออุปกรณ์ขั้นพื้นฐานที่สุด ที่คนเราจะนำไปใช้สำหรับ
ปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ ตลอดจนปรับปรุงพัฒนางานให้ดีขึ้นเจริญขึ้นอยู่เสมอ.
ด้วยเหตุนี้ ทุกประเทศจึงจำเป็นต้องมีผู้ทรงความรู้ ที่จะมาเป็นกำลังสำคัญในการสร้างสรรค์
ความก้าวหน้ามั่นคง. บัณฑิตทั้งหลายสำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาแล้ว ย่อมจะมีความรู้ใน
สาขาวิชาที่ได้ศึกษามาเป็นอย่างดี และเชื่อว่าแต่ละคนก็มีความตั้งใจที่จะทำงานเพื่อชาติบ้านเมือง
อยู่เต็มเปี่ยม. จึงขอให้ทุกคนร่วมมือร่วมใจกันให้พรักพร้อม ที่จะนำความรู้ที่มีอยู่มาปฏิบัติใช้
ให้ประสานสอดคล้องกัน เพื่อให้งานทุกอย่าง ทุกด้าน ทุกสาขาของบ้านเมือง ดำเนินรุดหน้าไป
ด้วยความราบรื่น และบังเกิดผลเป็นประโยชน์อันยั่งยืนแท้จริง.
ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคน และผู้มาร่วม
ในพิธีนี้ทุกท่าน ประสบแต่ความผาสุกร่มเย็นจงทุกเมื่อทั่วกัน.