พระราโชวาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2560 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี วันพฤหัสบดี ที่ 20 ธันวาคม 2561

วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2561
พระราโชวาท 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้า 
มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีนี้. ขอแสดงความชื่นชมต่อบัณฑิตทุกคน 
ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ. 

บัณฑิตทั้งหลายได้ผ่านการศึกษาอบรมวิชาการขั้นสูงมาเป็นอย่างดีถือว่า 
เป็นผู้มีวิทยฐานะสูงกว่าคนทั่วไปอีกจำนวนหนึ่งในสังคม. ในโอกาสที่แต่ละคนจะได้
ออกไปทำงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่น ข้าพเจ้าจึงใคร่จะกล่าวถึงจริยธรรมข้อหนึ่งซึ่ง 
สำคัญมาก คือการอ่อนน้อมถ่อมตน. การอ่อนน้อมถ่อมตนนี้ เป็นความประพฤติ
ปฏิบัติที่ยอมรับกันว่า เป็นเครื่องประสานสัมพันธ์ระหว่างบุคคลได้เป็นอย่างดี 
เพราะการปฏิบัติอย่างสุภาพอ่อนโยนและอ่อนน้อมเข้าหากัน ย่อมทำให้คนเรา 
อยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข ตรงข้ามกับการปฏิบัติอย่างแข็งกร้าวรุนแรง ซึ่งทำให้เกิด 
ความขัดแย้งและความแตกแยกร้าวฉาน. ด้วยเหตุนี้ บัณฑิตทุกคนจึงควรรู้จัก 
อ่อนน้อมถ่อมตนต่อบุคคลทั่วไป. ถ้าทำได้ แต่ละคนย่อมได้รับความรัก ความนับถือ 
ความร่วมมือร่วมใจจากบุคคลทุกฝ่าย อันจะนำมาซึ่งความสำเร็จและความเจริญมั่นคง 
ทั้งในชีวิตและกิจการงานทุกอย่าง. 

ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตมีความก้าวหน้า 
รุ่งเรืองในชีวิตและหน้าที่การงาน ทั้งขอให้ทุกท่านที่มาร่วมในพิธีนี้ มีความผาสุกสวัสดี
ทั่วกัน. 

508