พระราโชวาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก วันพฤหัสบดี ที่ 27 ธันวาคม 2561

วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2561
พระราโชวาท 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้า 
มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีนี้. ขอแสดงความชื่นชมต่อผู้ทรงคุณวุฒิ
และบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ ทั้งขอขอบใจมหาวิทยาลัย 
เป็นอย่างมาก ที่มอบปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา 
มานุษยดุริยางควิทยา แก่ข้าพเจ้า. 

บัณฑิตทั้งหลายในที่ประชุมนี้ นับว่าเป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อตนเอง 
เป็นอย่างดี จึงได้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของตนคือการศึกษาเล่าเรียนอย่างดีที่สุด 
จนสำเร็จการศึกษา. ต่อจากนี้ไป แต่ละคนจะต้องสำนึกตระหนักให้มากขึ้น 
ถึงความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่และทรงคุณค่าอีกอย่างหนึ่ง คือความรับผิดชอบต่อ 
สังคมและประเทศชาติ. ความรับผิดชอบดังกล่าวนี้ ทำให้ทุกคนมีภาระหน้าที่
อย่างสำคัญ ที่จะต้องนำวิชาความรู้ไปใช้ประกอบกิจการงานให้บังเกิดผลเป็นประโยชน์
เป็นความดีความเจริญทั้งแก่ตนเองและส่วนรวม ไม่นำความรู้ไปใช้แสวงหาผลประโยชน์
ในทางมิชอบ อันเป็นการบ่อนทำลายตนเอง สังคม และประเทศชาติให้เสียหาย. 
หากแต่ละคนพิจารณาเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติให้เข้าใจชัด 
ก็จะเห็นความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อตนเอง อย่างที่ไม่สามารถ 
แยกขาดจากกันได้. จึงขอให้บัณฑิตทุกคนรักษาความรับผิดชอบทั้งสองส่วนนี้ไว้ 
และปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบให้ครบถ้วนสมบูรณ์. 

525

ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคนมีความสุข 
ความเจริญในชีวิต และมีความก้าวหน้ามั่นคงในกิจการงาน ทั้งขอให้ทุกท่านที่มาประชุม 
พร้อมกันในพิธีนี้ มีความผาสุกสวัสดีจงทั่วกัน. 

526