พระราโชวาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 – 2561 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันพุธ ที่ 23 มกราคม 2562

วันพุธที่ 23 มกราคม พ.ศ.2562
พระราโชวาท 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ 
ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
วันพุธ ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้า 
มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันนี้. ขอแสดงความชื่นชมต่อผู้ทรงคุณวุฒิและ 
บัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ. 

บัณฑิตทั้งหลายได้ผ่านการศึกษาเล่าเรียนในระดับสูงมาแล้ว จนได้รับปริญญา 
จึงได้ชื่อว่าเป็นผู้มีการศึกษาดี. ตามธรรมดาผู้มีการศึกษาดีนั้น ย่อมเป็นที่หวัง 
ของคนทั่วไป ว่าจะเป็นผู้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด สามารถเป็นหลักเป็นกำลังใน 
การสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงให้แก่ชาติบ้านเมืองได้. ด้วยเหตุนี้ บัณฑิตทุกคน 
จึงควรถือเป็นความรับผิดชอบอย่างสำคัญ ที่จะต้องประพฤติตนปฏิบัติงาน 
อย่างผู้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดที่แท้จริง คือนำหลักวิชาไปใช้ในการดำเนินชีวิตและ 
การทำงาน ด้วยความรอบคอบ รู้คิด รู้ผิดชอบชั่วดี และรู้เท่าทันการณ์ ทันคน 
ทันโลก. หลักวิชาที่แต่ละคนอุตส่าห์ศึกษาเล่าเรียนมาด้วยยากเป็นเวลานานปี
จะได้บังเกิดผลเป็นประโยชน์ยั่งยืนทั้งแก่ตนแก่ประเทศชาติ และบัณฑิตเองก็จะเป็น 
ผู้ควรแก่การนิยมยกย่อง สมกับที่มีการศึกษาดี เป็นบัณฑิตที่แท้. 

ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ทุกคน ประสบ 
ความสุขความสำเร็จในชีวิตและหน้าที่การงานตามที่ตั้งใจปรารถนา ทั้งขอให้ทุกท่าน 
ที่มาประชุมพร้อมกันในพิธีนี้ มีความผาสุกสวัสดีทั่วหน้ากัน. 


14