พระราโชวาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2560 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก วันศุกร์ ที่ 25 มกราคม 2562

วันศุกร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ.2562
พระราโชวาท 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
จากมหาวิทยาลัยนเรศวร 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 
วันศุกร์ ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้า 
มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีนี้. ขอแสดงความชื่นชมต่อผู้ทรงคุณวุฒิและ 
บัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ. 

กล่าวกันว่า โลกแห่งการทำงานนั้นเต็มไปด้วยการแข่งขัน จึงมีคนส่วนหนึ่ง 
พยายามสร้างสรรค์ความสำเร็จในการประกอบอาชีพการงาน ด้วยการมุ่งแข่งขัน 
กับผู้อื่น จนในที่สุดก็อาจหลงผิดทำพลาด เลือกใช้วิธีการที่ไม่ถูกต้องชอบธรรม 
เช่นเอารัดเอาเปรียบผู้อื่น หรือเบียดเบียนส่วนรวม. ในโอกาสที่บัณฑิตทั้งหลาย 
กำลังจะก้าวออกไปสู่โลกแห่งการทำงาน ข้าพเจ้าจึงขอฝากข้อคิดให้แต่ละคนนำไป 
พิจารณาว่า แท้จริง ความสำเร็จในการประกอบอาชีพการงานของคนเรานั้น ขึ้นอยู่กับ 
ผลสำเร็จของงานที่ทำ และผลสำเร็จดังกล่าวจะเกิดมีขึ้นได้ ก็ต่อเมื่อบุคคลปฏิบัติ
งานในหน้าที่ของตนโดยเต็มกำลังความรู้ความสามารถ ให้ประสานสอดคล้องกับ 
ทุกคนทุกฝ่ายที่ปฏิบัติงานร่วมกันอยู่เพื่อให้งานดำเนินลุล่วงไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และบรรลุผลเป็นประโยชน์เป็นความดีความเจริญแก่ตนเองและชาติบ้านเมือง. 
หากทุกคนเข้าใจ และปฏิบัติให้ได้ดังนี้ ก็จะสามารถสร้างสรรค์ความสำเร็จในงาน 
ตามที่มุ่งหมายได้อย่างแท้จริง. 

18

ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ทุกคน 
และทุกท่านที่มาร่วมในพิธีนี้ ประสบความสุขความสวัสดีในชีวิต และมีความเจริญ 
รุ่งเรืองในหน้าที่การงาน สมตามปณิธานปรารถนา. 

19