พระราโชวาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2560 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย วันอังคาร ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
พระราโชวาท 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 
วันอังคาร ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้า 
มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีนี้. ขอแสดงความชื่นชมต่อผู้ทรงคุณวุฒิ
และบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ. 

ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ที่บัณฑิตได้รับจากการศึกษา 
เล่าเรียนในแต่ละสาขาวิชา เป็นสิ่งที่แต่ละคนจะได้นำไปปรับใช้ในการทำงาน ตลอดจน 
การแก้ไขอุปสรรคปัญหาต่าง ๆ. แต่การทำงานและการแก้ไขปัญหานั้น บางครั้งก็ไม่อาจ 
อาศัยเพียงความรู้สาขาใดสาขาหนึ่ง ความสามารถอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือประสบการณ์
ของคนใดคนหนึ่งได้. ยิ่งเป็นงานใหญ่ หรือปัญหาที่ยากลำบาก ก็ยิ่งจำเป็นต้องอาศัย
ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ของผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขา 
ที่มาร่วมมือร่วมความคิดอ่านกัน. บัณฑิตทั้งหลายผู้กำลังจะออกไปประกอบอาชีพ 
การงาน จึงควรจะได้ตั้งใจให้มั่นคง ที่จะนำความรู้ความสามารถที่แต่ละคนมีอยู่
มาประสานส่งเสริมกับทุกคนทุกฝ่ายเท่าที่จะทำได้ เพื่อร่วมกันปฏิบัติงานน้อยใหญ่
ให้สำเร็จผลเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ชาติบ้านเมืองอย่างแท้จริง. 

ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคน และผู้มา 
ร่วมในพิธีนี้ทุกท่าน มีความสุขพร้อมทั้งความเจริญรุ่งเรืองโดยทั่วกัน. 

47