พระราโชวาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2559

วันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2560

สำเนา
พระราโชวาท
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนเรศวร
ประจำปีการศึกษา 2559
ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
วันจันทร์ ที่ 31 กรกฎาคม 2560

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีนี้.
ขอแสดงความชื่นชมต่อบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ.
คนเราโดยทั่วไป ย่อมมีปรกตินึกถึงตนเองก่อนผู้อื่น. แต่ในการอยู่ร่วมกันเป็นสังคม
บุคคลจะคิดเช่นนั้นเสมอไปมิได้ เพราะการคำนึงถึงแต่ตนเอง เป็นต้นเหตุอย่างสำคัญของการเบียดเบียน
ผู้อื่นและเบียดบังสังคมส่วนรวม. ปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นทุกวันนี้ ส่วนหนึ่งก็เกิดจากการที่คนเรายึดถือ
ตนเองเป็นใหญ่ จนสร้างความเดือดร้อนเสียหายให้แก่ผู้อื่น แก่ส่วนรวม ตลอดถึงประเทศชาติ.
ที่ถูก บุคคลพึงระลึกไว้เสมอว่า หากส่วนรวมมีความเดือดร้อนวุ่นวาย ก็ย่อมบั่นทอนทำลายความสุข
ความเจริญของทุกคนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของส่วนรวมด้วย ไม่มีใครหลีกเลี่ยงพ้น. บัณฑิตในฐานะที่
เป็นสมาชิกของสังคม และกำลังจะออกไปประกอบอาชีพการงานในสังคมที่กว้างใหญ่กว่ามหาวิทยาลัย
เป็นอันมาก จึงควรพิจารณาให้เห็นเหตุเห็นผลชัดเจนในเรื่องนี้ แล้วตั้งใจพยายามฝึกตนให้เป็นผู้มี
ความคิดจิตใจกว้างขวางเที่ยงตรง เห็นความสำคัญของผู้อื่นและสังคมส่วนรวมไม่น้อยไปกว่าตนเอง.
ถ้าทำได้ แต่ละคนก็จะดำเนินชีวิตและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างผาสุกราบรื่น สามารถสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ตนเองและส่วนรวมได้อย่างยั่งยืนแท้จริง.
ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ทุกคน และทุกท่าน
ที่มาร่วมในพิธีนี้ ประสบความสุขความสวัสดีในชีวิต พร้อมทั้งความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน
สมดังปณิธานปรารถนา.