พระราโชวาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีการศึกษา 2559

วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2560

สำเนา
พระราโชวาท
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ประจำปีการศึกษา 2559
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
วันอังคาร ที่ 31 ตุลาคม 2560

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ประจำปีนี้. ขอแสดงความชื่นชมต่อผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ได้รับรางวัล และบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติ
และความสำเร็จ.
การประกอบอาชีพการงานสร้างสรรค์ความสำเร็จและความเจริญมั่นคงนั้น จะต้อง
อาศัยความรู้เป็นเครื่องมือและปัจจัยสำคัญ. ความรู้ที่ต้องใช้ในการทำงาน นอกจากความรู้ใน
สาขาวิชาเฉพาะ ซึ่งแต่ละคนศึกษาเล่าเรียนมาอย่างลึกซึ้งแตกฉานแล้ว ยังมีความรู้ในสาขาวิชาอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับงาน รวมทั้งความรู้อย่างที่เรียกกันว่าความรู้รอบตัวด้วย. ความรู้อย่างหลังนี้มีความสำคัญ
ไม่น้อยไปกว่าความรู้อย่างแรก เพราะเป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลมีความคิดอ่านกว้างขวางทันสมัย
ไม่คับแคบอยู่เฉพาะด้านเฉพาะสาขา หรือล้าหลังไม่เท่าทันความก้าวหน้าและความเปลี่ยนแปลง.
เมื่อคนเรามีความรู้ในหลักวิชาที่แม่นยำเจนจัด และมีความคิดอ่านที่กว้างขวางทันการณ์ทันโลก
ก็จะสามารถปฏิบัติพัฒนางานได้อย่างเต็มที่และยิ่งมีประสิทธิผล. บัณฑิตผู้ปรารถนาความสำเร็จ
และความเจริญก้าวหน้า จึงควรแสวงหาความรู้เพิ่มเติมให้กว้างขวางและรอบด้านอยู่เสมอ.
ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคน และทุกท่าน
ที่มาประชุมพร้อมกันในพิธีนี้ ประสบแต่ความผาสุกสวัสดี และความสำเร็จสมประสงค์ในสิ่ง
อันพึงปรารถนาทุกประการ.