พระราโชวาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประจำปีการศึกษา 2559

วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

สำเนา
พระราโชวาท
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประจำปีการศึกษา 2559
ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วันอังคาร ที่ 7 พฤศจิกายน 2560

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในวันนี้. ขอแสดงความชื่นชมต่อบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ.
นับแต่นี้ บัณฑิตจะก้าวเข้าสู่ชีวิตการทำงาน และแต่ละคนก็คงจะได้ประกอบอาชีพ
การงานตามความถนัดและความรู้ความสามารถ. ขึ้นชื่อว่างานแล้ว ไม่ว่าจะเป็นงานด้านใดหรือประเภทใดก็ตาม ย่อมประกอบด้วยผู้ปฏิบัติหลายคนหลายฝ่าย ซึ่งแม้จะมีภาระหน้าที่แตกต่างกันออกไป แต่การทำหน้าที่ของทุกคนทุกฝ่ายก็จะประกอบเข้าด้วยกันเป็นผลสำเร็จของงานโดยส่วนรวม. ผู้ทำงานร่วมกัน จึงควรทำความเข้าใจหน้าที่ของแต่ละคนแต่ละฝ่ายด้วย จะได้สามารถปฏิบัติงาน
ให้ประสานส่งเสริมกันได้ถูกต้องตรงจุด. สำคัญที่สุด จะต้องรู้หน้าที่ของตน และปฏิบัติงาน
ในส่วนของตนมิให้บกพร่อง พร้อมทั้งให้ความร่วมมือช่วยเหลืองานในส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
โดยไม่ทอดธุระ. งานที่ทำร่วมกันก็จะดำเนินรุดหน้าไปโดยราบรื่นเรียบร้อย และสำเร็จผลสมบูรณ์
ตามเป้าหมาย. จึงขอให้บัณฑิตทุกคนนำสิ่งที่พูดนี้ไปพิจารณา และยึดถือปฏิบัติให้ได้ประโยชน์
ในการประกอบกิจการงานทุกอย่าง.
ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคน และผู้มาร่วม
ในพิธีนี้ทุกท่าน ประสบความสุขและความสำเร็จสมประสงค์จงทั่วกัน.