พระราโชวาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2559

วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

สำเนา
พระราโชวาท
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประจำปีการศึกษา 2559
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
วันพุธ ที่ 8 พฤศจิกายน 2560

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี ในวันนี้. ขอแสดงความชื่นชมต่อผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับ
เกียรติและความสำเร็จ.
บัณฑิตผู้ประสบความสำเร็จทางการศึกษาแล้ว ย่อมมีความเชื่อมั่นอยู่ทั่วกัน
ว่าจะสามารถสร้างสรรค์ความสำเร็จในหน้าที่การงานได้ด้วยความรู้ที่เล่าเรียนมา. แต่ความสำเร็จ
ในกิจการงานนั้น นอกจากความรู้ในหลักวิชาแล้ว ยังขึ้นอยู่กับปัจจัยอีกหลายอย่าง. อย่างหนึ่ง
ที่สำคัญ คือความร่วมมือสนับสนุนจากทุกคนทุกฝ่ายที่สัมพันธ์เกี่ยวข้อง. ความร่วมมือสนับสนุนดังกล่าว จะเกิดมีขึ้นได้ ก็ต่อเมื่อคนเรามีความจริงใจต่อผู้อื่นก่อน. กล่าวคือ ทุกคนจะต้องประสานงานประสานสัมพันธ์กับผู้อื่นด้วยความสุจริตซื่อตรง และด้วยความมุ่งดีมุ่งเจริญต่อกัน
โดยบริสุทธิ์ใจ. เมื่อปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความจริงใจดังนี้ ก็ย่อมจะได้รับความเชื่อถือไว้วางใจจาก
ทุกคนทุกฝ่าย และเมื่อคนเขาเชื่อถือไว้วางใจแล้ว ก็จะให้ความร่วมมือสนับสนุนในกิจการงานทุกอย่างด้วยความเต็มใจยินดี. บัณฑิตผู้ปรารภความสำเร็จในการประกอบกิจการงาน จึงควรฝึกฝนอบรมตนเองให้เป็นผู้มีความจริงใจต่อทุกคนโดยเสมอหน้า.
ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ และผู้มาร่วม
ในพิธีนี้ทุกท่าน ประสบความสุขและความสำเร็จสมหวังจงทุกประการ.