พระราโชวาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2559 – 2560

วันพุธที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2560

สำเนา
พระราโชวาท
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประจำปีการศึกษา 2559 – 2560
ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
วันพฤหัสบดี ที่ 14 ธันวาคม 2560

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ในวันนี้. ขอแสดงความชื่นชมต่อผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ.
ผู้มีความรู้ดี มีความสามารถทางวิชาการสูง อย่างเช่นบัณฑิตทั้งหลาย มักจะได้รับ
ความเชื่อถือและความคาดหวังสูงไปด้วย ว่าแต่ละคนจะเป็นผู้มีความประพฤติปฏิบัติดี. แต่ใน
ความเป็นจริง ความประพฤติปฏิบัติของคนเราจะเป็นอย่างไรนั้น มิได้ขึ้นอยู่กับการศึกษาเรียนรู้
ทางวิชาการเพียงอย่างเดียว หากอยู่ที่การฝึกหัดอบรมทางความคิดจิตใจด้วย. ผู้ใดฝึกตนให้เป็นคน
คิดดีและมีจิตสำนึกในคุณธรรม ผู้นั้นก็จะคิดแต่สิ่งที่เป็นสาระ ที่ถูกต้องตามเหตุตามผล และที่
เป็นประโยชน์เป็นความเจริญแท้ จึงไม่ว่าจะพูดจะทำสิ่งใด ก็พูดแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์สร้างสรรค์
และเป็นความสัตย์จริง ทำแต่สิ่งที่พิจารณาแล้วว่าถูกต้องเหมาะสม นำมาซึ่งความสุขความเจริญ
ทั้งแก่ตนเองและผู้อื่น. จึงขอให้บัณฑิตทุกคนพยายามฝึกฝนอบรมตนเอง ให้เป็นผู้มีความคิดดี
มีจิตใจสูง เพราะสิ่งนี้จะเป็นพื้นฐานอันมั่นคงหนักแน่น ที่เกื้อกูลให้แต่ละคนมีความประพฤติปฏิบัติดี
สมกับที่เป็นบัณฑิต.
ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่มีความเจริญก้าวหน้า
ในชีวิตและกิจการงาน ทั้งขอให้ทุกท่านที่มาร่วมในพิธีนี้ มีความผาสุกสวัสดีทั่วหน้ากัน.