พระราโชวาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2559

วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2560

สำเนา
พระราโชวาท
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประจำปีการศึกษา 2559
ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
วันศุกร์ ที่ 15 ธันวาคม 2560

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีนี้. ขอแสดงความชื่นชมต่อผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ.
ปัจจุบัน มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ให้ได้ยินได้ฟังอยู่บ่อยครั้งว่า บัณฑิตบางคนไม่ใคร่จะมี
ความอดทนอดกลั้นและความเพียรพยายามในการทำงาน เห็นได้จากเมื่อเวลาประสบปัญหาต่าง ๆ
มักจะท้อถอยถอดใจยอมแพ้ ไม่พยายามแก้ไขหรือเผชิญปัญหา จึงไม่อาจประสบความสำเร็จที่ดี
ในอาชีพการงานได้. ข้อนี้นับว่าน่าเสียดายอย่างมาก เพราะในการทำงานนั้น เป็นธรรมดาอยู่เอง
ที่จะต้องมีอุปสรรคปัญหาเกิดขึ้น ทั้งจากงานและจากผู้ที่ทำงานร่วมกัน. บางปัญหาอาจใช้สติปัญญาความรู้เป็นเครื่องปฏิบัติแก้ไขให้ผ่านพ้นไปได้โดยเร็ว แต่บางปัญหาก็อาจซับซ้อนจนไม่สามารถ
แก้ไขได้ทันที จำเป็นต้องอาศัยระยะเวลา โอกาสที่เหมาะสม และความร่วมมือจากผู้อื่นฝ่ายอื่นอีก
เป็นอันมาก. บัณฑิตทั้งหลายจึงควรทำความเข้าใจความจริงข้อนี้ แล้วตั้งใจฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้
มีความอดทนอดกลั้นและความเพียรพยายาม ไม่ยอมพ่ายแพ้แก่อุปสรรคปัญหา จะได้สามารถ
สร้างสรรค์ความสำเร็จและความเจริญก้าวหน้าในกิจการงานได้แท้จริง.
ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคน และทุกท่านที่มา
ร่วมประชุมในพิธีนี้ ประสบความสุขความสวัสดีทั่วกัน.