พระราโชวาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2558

วันพุธที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2559

สำเนา
พระราโชวาท
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประจำปีการศึกษา 2558
ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
วันอังคาร ที่ 14 ธันวาคม 2559

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประจำปีนี้. ขอแสดงความชื่นชมต่อผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ.
ผู้สำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตแล้ว ย่อมมีความรู้ในระดับสูง และมีความตั้งใจมุ่งมั่น
ที่จะใช้ความรู้เพื่อทำงานสร้างตัวสร้างฐานะ สร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่ตนแก่ส่วนรวม.
แต่การนำความรู้ไปใช้ให้สำเร็จผลตามความมุ่งหมายนั้น ยังมีสิ่งที่ทุกคนต้องศึกษาเพิ่มเติมให้ถ่องแท้
อีกอย่างน้อย ๒ ประการ. ประการหนึ่งคือต้องศึกษางานที่ทำ เพื่อให้ทราบว่าควรนำความรู้ข้อใด
มาปรับใช้ให้เหมาะสม. อีกประการหนึ่งคือต้องศึกษาคนที่ทำงานร่วมกัน ซึ่งมีพื้นฐานความรู้
ความคิดที่แตกต่างหลากหลาย เพื่อให้ทราบว่าควรประสานความรู้ความคิดกันอย่างไร ให้สามารถนำไปใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ. จึงขอให้บัณฑิตทั้งหลายผู้จะออกไปประกอบ
อาชีพการงาน ตั้งใจพยายามศึกษางานและเพื่อนร่วมงานให้เข้าใจกระจ่าง จะได้นำความรู้ไปใช้
ปฏิบัติงานให้บรรลุผลสมบูรณ์ได้ดังประสงค์.
ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ทุกคน
มีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตและหน้าที่การงาน ทั้งขอให้ทุกท่านที่มาร่วมในพิธีนี้ มีความสุขสวัสดี
จงทั่วกัน.