พระราโชวาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 – 2560

วันจันทร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ.2561

สำเนา
พระราโชวาท
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประจำปีการศึกษา 2559 – 2560
ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วันอังคาร ที่ 23 มกราคม 2561

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันนี้.
ขอแสดงความชื่นชมต่อผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ.
ความเจริญของชาติบ้านเมืองนั้น เป็นความเจริญส่วนรวม ซึ่งเกิดจากผลงานหรือ
ผลแห่งการกระทำของคนทั้งชาติ. หมายความว่า หากคนในชาติต่างปฏิบัติหน้าที่การงานให้
สำเร็จผลที่ดีที่เป็นประโยชน์ และประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องแล้ว ผลดีที่บังเกิดขึ้นก็จะ
ประสานส่งเสริมกัน เป็นความเจริญอันแท้จริงและยั่งยืนของชาติบ้านเมือง. บุคคลผู้สำนึกตระหนัก
ว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของชาติ และปรารถนาจะได้อยู่ได้อาศัยในบ้านเมืองที่มีความสุขความเจริญแท้
จึงต้องตั้งใจพยายามประพฤติตนปฏิบัติงานให้บรรลุผลที่ดีที่ถูกต้อง โดยไม่หวั่นไหวย่อท้อต่อ
อุปสรรคใด ๆ. บัณฑิตทั้งหลายสำเร็จการศึกษาแล้ว ต่อไปจะต้องเป็นกำลังสำคัญในการสร้างสรรค์ความเจริญของประเทศชาติ. ทุกคนจึงควรทำความเข้าใจเรื่องนี้ให้ทราบชัด แล้วลงมือปฏิบัติโดย
ไม่รั้งรอ.
ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ทุกคนมีความเจริญ
รุ่งเรือง ประสบความสำเร็จในชีวิตและหน้าที่การงาน ทั้งขอให้ทุกท่านที่มาร่วมในพิธีนี้ มีความสุขสวัสดีโดยทั่วกัน.