พระราโชวาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 – 2560

วันจันทร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ.2561

สำเนา
พระราโชวาท
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2559 – 2560
ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
วันอังคาร ที่ 30 มกราคม 2561

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปีนี้. ขอแสดงความชื่นชมต่อผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สำเร็จการศึกษาทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ ทั้งขอขอบใจสถาบันเป็นอย่างมาก ที่มอบปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม แก่ข้าพเจ้า.
ท่านทั้งหลายสำเร็จการศึกษาจากสถาบันที่เชี่ยวชาญศาสตร์การพัฒนา คงจะทราบดี
อยู่ทั่วกันแล้ว ว่างานพัฒนานั้นเป็นสิ่งที่ไม่อาจสำเร็จได้ในระยะเวลาอันสั้น เนื่องจากประกอบด้วยกระบวนการต่าง ๆ และผู้เกี่ยวข้องมากมาย ทั้งยังอาจมีอุปสรรคปัญหานานาประการเกิดขึ้นได้
ตลอดเวลา. ผู้ปฏิบัติงานพัฒนานอกจากจะต้องมีความรู้ที่ลึกซึ้งกว้างขวางแล้ว จึงต้องมีความอดทน
เป็นเยี่ยมด้วย. ความอดทนนี้ มิใช่การยอมรับสภาพแล้วยอมจำนน แต่คือความมั่นคงของจิตใจ
ไม่หวั่นไหวไปกับความยากลำบากทางกายและความเดือดร้อนใจต่าง ๆ. เป็นต้นว่า เมื่องานพัฒนา
ติดขัดล่าช้า ไม่ว่าจากผู้ที่ทำงานร่วมกัน หรือจากสาเหตุอื่นใดก็ตาม ความอดทนจะช่วยให้
ผู้ปฏิบัติงานสามารถคงความสงบนิ่งของจิตใจไว้ได้ ไม่ขุ่นข้องหมองใจหรือท้อถอย ส่งผลให้
มีกำลังกายกำลังใจที่จะปฏิบัติแก้ไขปัญหาอุปสรรค เพื่อให้งานดำเนินก้าวหน้า ทั้งยังรักษา
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างทุกคนทุกฝ่ายที่ทำงานร่วมกันไว้ได้ด้วย. จึงขอให้ผู้สำเร็จการศึกษาทุกคน
ทำความเข้าใจเรื่องความอดทนให้ถูกต้อง แล้วปลูกฝังอบรมไว้ให้เป็นคุณสมบัติประจำตัว สำหรับ
การเป็นนักพัฒนาผู้สามารถต่อไป.
ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้ผู้สำเร็จการศึกษา และผู้มาร่วม
ในพิธีนี้ มีความสุขความเจริญ พร้อมทั้งความสำเร็จในชีวิตและกิจการงานทั่วกัน.