พระราโชวาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ประจำปีการศึกษา 2559

วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2561

สำเนา
พระราโชวาท
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
ประจำปีการศึกษา 2559
ณ อาคารนวมภูมินทร์ วชิราวุธวิทยาลัย
วันอังคาร ที่ 27 มีนาคม 2561

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
ประจำปีนี้. ขอแสดงความชื่นชมต่อผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ.
คนเราไม่ว่าจะเป็นใคร อยู่ ณ ที่ใด ย่อมต้องการความสุขและความเจริญมั่นคง
ด้วยกันทั้งสิ้น. ข้าพเจ้าจึงใคร่จะกล่าวแก่ทุกท่านว่า มีคุณสมบัติข้อหนึ่งที่ช่วยรักษาส่งเสริมบุคคล
ให้มีความสุขและความเจริญมั่นคง ก็คือสติ หรือความระลึกรู้. สติจะคอยเตือนบุคคล ให้หยุดคิดพิจารณาเสียก่อน ว่าสิ่งที่จะทำ คำที่จะพูด เรื่องที่จะคิด จะนำมาซึ่งความสุขหรือความทุกข์
ความเจริญมั่นคงหรือความเสื่อมเสียหาย. เมื่อได้หยุดคิดพิจารณาดังกล่าวแล้ว แต่ละคนก็จะ
สามารถวินิจฉัยตัดสินได้ ว่าควรคิด ควรพูด ควรทำ แต่สิ่งที่จะนำมาซึ่งความสุขและความเจริญมั่นคงเท่านั้น. บัณฑิตผู้ปรารถนาความผาสุกสวัสดีในชีวิตและกิจการงาน จึงควรพิจารณาให้เห็นคุณค่าของสติ แล้วเร่งฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีสติรู้ตัวทุกเมื่อ.
ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคน และทุกท่านที่มาประชุมพร้อมกันในพิธีนี้ มีความรุ่งเรืองก้าวหน้าสมปรารถนาทุกประการ.