พระราโชวาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2558 – 2559

วันพุธที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2559

สำเนา
พระราโชวาท
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประจำปีการศึกษา 2558 – 2559
ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
วันพุธ ที่ 14 ธันวาคม 2559

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ในวันนี้. ขอแสดงความชื่นชมต่อผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ
ทั้งขอขอบใจมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก ที่มอบปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา
การบัญชี แก่ข้าพเจ้า.
ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย ย่อมได้รับการยกย่องชื่นชมว่ามีความรู้
ความเชี่ยวชาญในวิชาการ และในขณะเดียวกันก็เป็นที่หวัง ว่าจะมีคุณธรรมความประพฤติที่ดี
สมกับที่เป็นบัณฑิตด้วย. ในเรื่องวิชาการนั้น เชื่อว่าทุกคนต่างมีพร้อมอยู่ เพราะได้ศึกษา
เล่าเรียนมาจนได้รับปริญญาทั่วกันแล้ว แต่ในเรื่องคุณธรรมความประพฤติ เป็นสิ่งที่ขึ้นอยู่กับ
ความคิดจิตใจและการปฏิบัติตนของแต่ละคน. บัณฑิตทุกคนจึงควรถือเป็นภาระหน้าที่อย่างสำคัญ
ที่จะต้องประพฤติตนให้ดี ให้เป็นบัณฑิตแท้ ด้วยการคิดดี พูดดี ทำดี. คิดดี หมายถึง คิดแต่
สิ่งที่เป็นสาระและตั้งอยู่ในเหตุในผล. พูดดี หมายถึง พูดแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์สร้างสรรค์
และเป็นความสัตย์จริง. ทำดี หมายถึง ทำแต่สิ่งที่พิจารณาแล้วว่าถูกต้องเหมาะสม นำมาซึ่ง
ความเจริญทั้งแก่ตนเองและผู้อื่น. หากบัณฑิตฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้คิดดี พูดดี ทำดี ตามที่กล่าว
มานี้ได้ครบถ้วน ก็จะได้ชื่อว่าเป็นบัณฑิตอย่างเต็มภาคภูมิ สมกับที่สาธารณชนยกย่องนับถือ.
ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่มีความเจริญก้าวหน้า
ในชีวิตและกิจการงาน ทั้งขอให้ทุกท่านที่มาร่วมในพิธีนี้ มีความสุขสวัสดีจงทั่วกัน.