พระราโชวาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2558

วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2559

สำเนา
พระราโชวาท
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนครพนม
ประจำปีการศึกษา 2558
ณ มหาวิทยาลัยนครพนม จังหวัดนครพนม
วันศุกร์ ที่ 16 ธันวาคม 2559

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีนี้. ขอแสดงความชื่นชมต่อผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ.
บัณฑิตเมื่อสำเร็จการศึกษาออกไปทำงาน ย่อมมีความกระตือรือร้นที่จะปฏิบัติงาน
ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ. ในโอกาสนี้ ข้าพเจ้าจึงใคร่จะกล่าวถึงวิธีการทำงาน ให้ท่านทั้งหลายได้พิจารณา. เบื้องต้น ไม่ว่าจะทำงานใด ต้องมีการวางแผนงานอย่างรอบคอบก่อน เพื่อให้งาน
มีระบบระเบียบและมีขั้นตอนการปฏิบัติที่ชัดเจน. ต่อจากนั้น ก็ลงมือปฏิบัติให้ถูกตรงตามแผนงาน ถูกต้องตามหลักวิชาและตามเหตุตามผล. หากเป็นงานที่ร่วมกันปฏิบัติหลายคนหลายฝ่าย แต่ละคน
แต่ละฝ่ายก็ต้องรับผิดชอบงานในส่วนของตนอย่างเต็มกำลังความสามารถ และร่วมมือประสานงานกันโดยมุ่งประโยชน์ของงานเป็นเป้าหมายสูงสุด. ข้อสำคัญ จะต้องติดตามผลการปฏิบัติงานทุกระยะ เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที และปรับปรุงพัฒนางานให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นได้.
จึงขอให้บัณฑิตทุกคนเอาใจใส่ฝึกฝนตนเอง ให้ทำงานตามวิธีการดังที่กล่าวได้อย่างคล่องแคล่ว
ชำนิชำนาญ จะได้สามารถปฏิบัติงานทุกอย่างให้สำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพ ได้ผลงานที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์สูงสุด.
ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคน และทุกท่าน
ที่มาประชุมพร้อมกันในพิธีนี้ มีความสุขสวัสดี และความสำเร็จในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ