พระราโชวาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ประจำปีการศึกษา 2557 ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร วันพุธ ที่ 6 มกราคม 2559

วันพุธที่ 6 มกราคม พ.ศ.2559

พระราโชวาท

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร วันพุธ ที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๙

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ซึ่งจัดขึ้นเป็นวาระแรก. ขอแสดงความชื่นชมกับบัณ ฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ.

บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาในวันนี้ ต่อไปก็จะได้ออกไปปฏิบัติงานอันสำคัญ ซึ่งต้องอาศัยความทุ่มเทเสียสละและความรับผิดชอบอย่างสูง. งานในวิชาชีพของ ท่านนั้น
นับว่าเป็นภารกิจที่หนักและเหนื่อยยากไม่น้อย จนเมื่อปฏิบัติต่อเนื่องนานไป อาจทำให้แต่ละคนบังเกิดความท้อถอยเบื่อหน่าย คลายความทุ่มเทเสียสละและ ความรับผิดชอบ
ก่อให้เกิดผลเสียหายแก่ตนเองและแก่งานได้. ทุกคนจึงจำเป็นต้อง สร้างศรัทธา คือความเชื่อมั่นในประโยชน์ของงาน ให้เกิดมีขึ้นก่อน เพราะศรัทธา เป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิบัติ
คือทำให้มีการปฏิบัติด้วยใจในทันที. เมื่อมีใจ ขวนขวายในการงานแล้ว ความอุตสาหะพากเพียร และความรักความพอใจในงานก็จะ บังเกิดขึ้น เกื้อกูลให้แต่ละคนพร้อมที่จะอุทิศตนปฏิบัติงานโดยเต็มกำลังความรู้ ความสามารถ ไม่ว่าจะต้องเหนื่อยยากหรือต้องเผชิญอุปสรรคปัญหามากเพียงใด. จึงขอให้บัณฑิตทุกคนพยายามปลูกศรัทธาในงาน
ด้วยการพิจารณาให้เห็นถ่องแท้ ถึงคุณค่าและประโยชน์ของงาน ที่มีต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และต่อชาติบ้านเมือง. ถ้าทำได้ดังนี้ แต่ละคนก็จะมีกำลังกายกำลังใจ
ที่จะปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเทเสียสละ และความรับผิดชอบอันมั่นคงไม่เสื่อมคลาย จนงานที่ทำดำเนินก้าวหน้า และสำเร็จผล ที่ดีที่เป็นประโยชน์อย่างสมบูรณ์พร้อม.

ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคน ประสบความสำเร็จในชีวิตและหน้าที่การงาน ทั้งขอให้ทุกท่านที่มาร่วมในพิธีนี้
มีความสุขความเจริญโดยทั่วกัน.