พระราโชวาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2557 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย วันอังคาร ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559

วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559

พระราโชวาท

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย วันอังคาร ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีนี้. ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิ และบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ.

บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร มีความรู้ความสามารถพร้อมแล้ว ย่อมจะต้องออกไปประกอบอาชีพการงานสร้างสรรค์ความสำเร็จ
รวมทั้งดำเนินชีวิต ร่วมกับผู้อื่นในสังคมเป็นจำนวนมาก. ในโอกาสนี้ ข้าพเจ้าจึงขอฝากข้อคิดแก่ ทุกท่านว่า ในการดำเนินชีวิตและการประกอบกิจการงานนั้น คนเราจำเป็นต้องพิจารณา เรื่องต่าง ๆ สิ่งต่าง ๆ ให้รอบคอบและรอบด้าน เพื่อให้วินิจฉัยตัดสินได้ถูกต้อง และประพฤติตนปฏิบัติงานได้เหมาะสมในทุกกรณี. แต่การจะใช้ความคิดพิจารณา ให้ได้ดังที่กล่าว ต้องอาศัยการฝึกฝนอยู่เสมอ กล่าวคือ ไม่ว่าจะคิดพิจารณาสิ่งใด
จะต้องควบคุมจิตใจให้สงบหนักแน่น ไม่วู่วาม ไม่ปล่อยให้อคติประการต่าง ๆ เข้าครอบงำ แล้วพิจารณาสิ่งนั้นด้วยเหตุผล และด้วยความละเอียดรอบคอบ ให้เป็นปรกตินิสัย. เมื่อหมั่นฝึกฝนดังนี้ ที่สุดก็จะเกิดปัญญาอันกระจ่างแจ่มแจ้ง ทำให้สามารถคิดตัดสินใจและประพฤติปฏิบัติการต่าง
ๆ ได้อย่างถูกต้องเที่ยงตรง. การรู้จักคิดพิจารณาด้วยใจหนักแน่นเป็นกลาง จึงเป็นคุณสมบัติสำคัญที่บัณฑิต

35

ควรฝึกฝนอบรมให้เกิดมีขึ้น เพื่อแต่ละคนจะได้สามารถประกอบกิจการงานให้บรรลุ ถึงความเจริญก้าวหน้า และดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างร่มเย็นเป็นผาสุก.

ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคน และทุกท่านที่มาร่วมในพิธีนี้ ประสบความสุขสวัสดี พร้อมทั้งความเจริญรุ่งเรือง โดยทั่วกัน.

36