พระราโชวาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ประจำปีการศึกษา 2555 – 2557 ณ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน วันอังคาร ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559

วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559

พระราโชวาท

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ ณ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน วันอังคาร ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ในวันนี้. ขอแสดงความชื่นชมกับบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ.

การสร้างอนาคตที่มั่นคงและรุ่งเรืองนั้น ต้องอาศัยวิชาความรู้อย่างมาก เพราะความรู้คืออุปกรณ์อย่างสำคัญในการประกอบอาชีพการงานสร้างตัวสร้างฐานะของบุคคล. แต่ความสำเร็จและความก้าวหน้าในงาน ยังขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและ ความสามารถอีกหลายประการที่มาอุดหนุนส่งเสริมความรู้. ดังนั้น เมื่อออกไป ประกอบอาชีพการงาน แต่ละคนจึงต้องทำงานอย่างมีหลักการ มีเหตุผลที่ถูกต้อง มีระเบียบ เป็นประโยชน์และเป็นธรรม
ด้วยความพากเพียรพยายามไม่ขาดสาย ทั้งต้องหมั่นศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมในเรื่องต่าง ๆ ให้มีความรู้ที่ลึกซึ้งและกว้างขวาง จะได้นำไปพัฒนาตนพัฒนางานให้เจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้น. นอกจากนี้ ยังต้อง รู้จักควบคุมการกระทำและความคิดของตนให้สงบหนักแน่น
เป็นกลาง ไม่เอนเอียง ด้วยอคติ ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจงาน ตลอดจนปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ อย่างถ่องแท้ ทำให้สามารถวินิจฉัยและตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง เป็นธรรม และเป็นประโยชน์เสมอ. จึงขอให้บัณฑิตเพียรพยายามสร้างสมอบรมคุณสมบัติและความสามารถดังที่กล่าวมานี้
ให้เจริญงอกงามขึ้นในตน จะได้นำไปใช้ประกอบเกื้อกูลกับความรู้ เพื่อสร้างสรรค์

39

อนาคตที่แจ่มใส คือมีชีวิตและกิจการงานที่ถึงพร้อมด้วยความสำเร็จและความมั่นคง ก้าวหน้า.

ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ ทุกคน ประสบความสำเร็จสมหวังในสิ่งที่ปรารถนา และขอให้ทุกท่านที่มาร่วมในพิธีนี้ มีความผาสุกสวัสดีจงทั่วกัน.

40