พระราโชวาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีการศึกษา 2557 – 2558 ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง วันจันทร์ ที่ 14 มีนาคม 2559

วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2559

พระราโชวาท

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ (๑) ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง วันจันทร์ ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีนี้. ขอแสดงความชื่นชมกับบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ.

บัณฑิตทั้งหลายเมื่อออกไปประกอบอาชีพการงาน ไม่ว่าจะเป็นงานในองค์กร หรืองานอิสระก็ตาม ย่อมจะต้องทำงานร่วมกับผู้อื่น ตลอดจนติดต่อสัมพันธ์กับ บุคคลต่าง ๆ ฝ่ายต่าง ๆ อยู่เสมอ. การเชื่อถือไว้วางใจซึ่งกันและกัน จึงเป็นอุปการะ อย่างสำคัญ ที่จะทำให้ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากผู้ร่วมงานและทุกคนทุกฝ่าย. ความเชื่อถือไว้วางใจนี้ เป็นสิ่งที่คนเราได้รับไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติตน ของแต่ละคนเป็นหลัก.
หากบุคคลใดมีความจริงใจต่อผู้อื่น คือปฏิบัติต่อผู้อื่น ด้วยความเมตตาปรารถนาดีอย่างแท้จริง และมีความจริงใจต่อตนเอง คือเมื่อตั้งใจ จะทำสิ่งใดที่เห็นชัดว่าดีว่าถูกต้องแล้ว ก็ปฏิบัติตามที่ตั้งใจไว้จริงโดยตลอด บุคคลนั้น ก็จะได้รับความนิยมยกย่องจากคนทั่วไป ว่าเป็นคนที่เชื่อถือได้
ไว้วางใจได้ ด้วยเป็น คนซื่อตรง หนักแน่นเที่ยงธรรม ไม่สับปลับกลับกลอก. เมื่อเป็นเช่นนี้ ทุกคน

(๑)
วันจันทร์ ที่ ๑๔ -วันศุกร์ ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙

80

ย่อมเต็มใจยินดีที่จะให้ความร่วมมือสนับสนุนในกิจการงานทั้งปวง จนงานที่ทำ ดำเนินลุล่วงไปอย่างราบรื่น และสำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพ.
บัณฑิตผู้ปรารถนา ความสำเร็จในการทำงาน จึงชอบที่จะฝึกฝนอบรมตนให้มีความจริงใจต่อผู้อื่น และรักษาความจริงใจต่อตนเองไว้ให้มั่นคง.

ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ ทุกคน และทุกท่านที่มาร่วมในพิธีนี้ ประสบความสุข ความสำเร็จ
พร้อมทั้ง ความเจริญรุ่งเรืองทุกประการ.

81