พระราโชวาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประจำปีการศึกษา 2558

วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2560

สำเนา
พระราโชวาท
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ประจำปีการศึกษา 2558
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
วันจันทร์ ที่ 20 มีนาคม 2560

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ในวันนี้. ขอแสดงความชื่นชมต่อผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ.
บัณฑิตทั้งหลายเมื่อยังศึกษาอยู่ แต่ละคนก็คงจะได้ตั้งเป้าหมายไว้ ว่าจะสำเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด และได้รับปริญญาเป็นเครื่องรับรองความรู้
ในสาขาวิชาที่ได้ศึกษามา. การที่ทุกคนได้มาประชุมพร้อมกันในวันนี้ จึงเป็นข้อพิสูจน์ว่า
การตั้งเป้าหมายไว้ให้แน่ชัด มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างสรรค์ความสำเร็จในกิจที่ทำ.
ข้อนี้อธิบายได้ว่า เป้าหมายเปรียบเสมือนจุดหมายปลายทาง ซึ่งคนเราต้องการเดินทางไปให้ถึง.
เมื่อรู้ว่าจะเดินทางไปที่ใด ก็จะกำหนดได้ว่าต้องมุ่งหน้าไปในทิศทางใด และต้องเดินทางอย่างไร
จึงจะไปถึงจุดหมายได้โดยสวัสดิภาพ. การปฏิบัติกิจต่าง ๆ ก็เช่นเดียวกัน หากตั้งเป้าหมายไว้
ให้ชัดเจนก่อน ก็จะสามารถกำหนดทิศทาง วิธีการ และขั้นตอนการปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม
จนงานที่ทำสำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพ. จึงขอให้บัณฑิตทุกคนพิจารณาให้เห็นความสำคัญ
ของเป้าหมาย พร้อมทั้งความจำเป็นของการตั้งเป้าหมายให้ทราบชัด แล้วนำไปยึดถือปฏิบัติ
ให้ได้ประโยชน์ทั้งในการดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงาน.
ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคน และทุกท่าน
ที่มาประชุมพร้อมกันในพิธีนี้ ประสบความสุข ความเจริญ และความสำเร็จสมปรารถนา
ทุกประการ.