พระราโชวาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก วันพุธ ที่ 8 มิถุนายน 2559

วันพุธที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2559

พระราโชวาท

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
วันพุธ ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในวันนี้.
ขอแสดงความชื่นชมกับบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ.

ปัจจุบัน โลกของเราเจริญก้าวหน้าขึ้นกว่าก่อนเป็นอันมาก. ความรู้ ทางวิชาการต่าง ๆ ก็ดี เหตุการณ์ต่าง ๆ ก็ดี
ล้วนแต่เปลี่ยนแปลงและพัฒนาไป อย่างรวดเร็ว.
หากผู้ใดทำตัวเฉื่อยชาหรือหยุดนิ่ง ในไม่ช้าก็จะก้าวไม่ทันโลก กลายเป็น คนตกยุคตกสมัย
ยากที่จะประสบความสำเร็จในกิจการงานได้. ดังนั้น เมื่อออกไป ประกอบอาชีพการงาน
แต่ละคนจึงต้องพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ด้วยการติดตาม ความก้าวหน้าทางวิชาการ
และศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ จะได้ มีความรู้ในหลักวิชาที่ลึกซึ้งกว้างขวาง
และมีความเชี่ยวชาญในการนำความรู้ไปใช้ ปฏิบัติงานให้สำเร็จผล. พร้อมกันนั้น
ก็ต้องคอยติดตามข่าวสารและเรื่องราวต่าง ๆ ให้ทันโลกทันเหตุการณ์
จะได้สามารถปฏิบัติกิจการงานทั้งปวงได้เหมาะสมสอดคล้อง กับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป.
ขอให้บัณฑิตทุกคนนำสิ่งที่พูดนี้ไปปฏิบัติให้สม่ำเสมอ จนเป็นนิสัย
แต่ละคนจะได้ประสบความสำเร็จและความเจริญก้าวหน้าในกิจการงาน
ทั้งสามารถนำพาประเทศของเราไปสู่ความมั่นคงรุ่งเรืองยิ่งขึ้นได้แท้จริง.

153

ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่
ประสบความสุขความสำเร็จในชีวิต และความก้าวหน้ามั่นคงในหน้าที่การงาน
ทั้งขอให้ทุกท่านที่มาประชุมพร้อมกัน ณ ที่นี้ ประสบแต่ความสุขสวัสดีโดยทั่วกัน.

154