พระราโชวาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้แทนสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต วันศุกร์ ที่ 29 กรกฎาคม 2559

วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2559

พระราโชวาท

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้แทนสถานศึกษา
ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต
วันศุกร์ ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในการมอบรางวัลแก่นักเรียน นักศึกษา
และสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘.
ขอแสดงความชื่นชมด้วยอย่างมากกับสถานศึกษาและนักเรียนทุกคน ที่ได้รับรางวัล อันเป็นที่น่าภาคภูมิใจ.

ผู้มีภาระหน้าที่ในการจัดการศึกษาเช่นท่านทั้งหลายคงจะทราบดีอยู่แล้วว่า ผู้เรียนแต่ละคนนั้นมีพื้นฐานแตกต่างกัน
ทั้งในด้านร่างกาย สติปัญญา และความคิด จิตใจ ส่งผลให้แต่ละคนมีศักยภาพและมีจุดมุ่งหมายในชีวิตที่แตกต่างกัน.
หากผู้เรียน ไม่ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพสูงขึ้น และให้บรรลุถึงจุดมุ่งหมายที่ได้ตั้งไว้ ก็นับว่า น่าเสียดายอย่างยิ่ง.
ดังนั้น ผู้มีหน้าที่จัดการศึกษาทุกฝ่ายทุกระดับ จึงควรจัดให้มี หลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตร และวิธีการสอนที่เหมาะสม
ที่เอื้อให้ครูสามารถ ช่วยเหลือผู้เรียนให้ได้ค้นพบศักยภาพและจุดมุ่งหมายที่แท้จริงของตน แล้วพัฒนา
ศักยภาพที่มีอยู่เพื่อให้บรรลุถึงจุดมุ่งหมายนั้นได้. หวังว่าทุกท่านจะนำสิ่งที่พูดนี้ไปใช้ เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
จะได้สามารถจัดการศึกษาให้สัมฤทธิ์ผล ให้ผู้เรียนได้รับ การพัฒนาให้มีศักยภาพ
และมีความสามารถที่จะสร้างสรรค์ความสำเร็จตามที่แต่ละคน มุ่งหวังตั้งใจได้อย่างแท้จริง.

174

สำหรับนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในวันนี้ นับได้ว่าเป็นผู้มีศักยภาพสูง เชื่อว่าหลาย ๆ คนก็คงจะตั้งจุดมุ่งหมายในชีวิตไว้แล้ว.
จึงขอให้ทุกคนพัฒนาตนเอง ต่อไปให้ตลอดต่อเนื่อง จะได้สามารถนำพาตนไปสู่จุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ รวมทั้งสร้าง
ความสำเร็จและความเจริญก้าวหน้าให้แก่ตนแก่ส่วนรวมได้ในวันข้างหน้า.

ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้ทุกท่านที่มาประชุม
พร้อมกัน ณ ที่นี้ มีความสุข ความเจริญ และความสำเร็จสมประสงค์จงทั่วกัน.

175