พระราโชวาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2558 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม วันศุกร์ ที่ 2 กันยายน 2559

วันศุกร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ.2559

พระราโชวาท

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยมหิดล
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม
วันศุกร์ ที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๙

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีนี้. ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิและ
บัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ.

คนเราทุกคนแม้จะเกิดมาเป็นมนุษย์เหมือน ๆ กัน แต่ความรู้ความสามารถ
ฐานะความเป็นอยู่ และโอกาสในชีวิต อาจจะมากบ้างน้อยบ้างแตกต่างกันไป.
ด้วยเหตุนี้ ผู้มีความรู้ความสามารถสูง มีฐานะความเป็นอยู่และมีโชคมีโอกาสดี
กว่าผู้อื่น จึงควรถือเป็นหน้าที่ ที่จะให้ความช่วยเหลืออนุเคราะห์ผู้ที่มีโอกาส
น้อยกว่า โดยไม่ถือเอาความแตกต่างเป็นเครื่องแบ่งแยก หรือดูถูกเหยียดหยาม
เอารัดเอาเปรียบกัน. บัณฑิตได้ศึกษาเรียนรู้วิชาการระดับสูง จนมีความฉลาด
สามารถพร้อมแล้วที่จะออกไปทำงานสร้างตัวสร้างฐานะ นับว่ามีโอกาสดีกว่าบุคคลอื่น
อีกเป็นจำนวนมาก. หากทุกคนจะได้นำความรู้ความสามารถที่มีอยู่ มาปฏิบัติใช้
ให้เป็นประโยชน์ในการช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นและสังคมส่วนรวมแล้ว ก็เป็นที่หวัง
ได้ว่า บ้านเมืองเราจะมีความร่มเย็นเป็นปรกติสุข และสามารถพัฒนาให้เจริญมั่นคง
ยิ่งๆ ขึ้นได้อย่างแน่นอน.

399

ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่
ทุกคน และทุกท่านที่มาร่วมประชุมในที่นี้ ประสบแต่ความสุขสวัสดี พร้อมทั้ง
ความเจริญรุ่งเรืองทุกประการ.

400