พระราโชวาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประจำปีการศึกษา 2557 (1) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี วันจันทร์ ที่ 5 กันยายน 2559

วันจันทร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ.2559

พระราโชวาท

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗(๑)
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
วันจันทร์ ที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๙

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ประจำปีนี้.
ขอแสดงความชื่นชมกับ
ผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ.

คนโดยมาก
เมื่อได้ประกอบอาชีพการงาน
ก็มักจะตั้งเป้าหมายในการทำงานไว้
และแต่ละคนก็ย่อมเชื่อว่าเป้าหมายของตนเป็นเป้าหมายที่ดีทั้งสิ้น.
แต่การจะไปให้ถึง
เป้าหมายนั้น
บางคนก็ใช้วิธีการที่ถูกต้องเป็นธรรม
บางคนก็ใช้วิธีการที่ไม่ถูกต้อง
ที่เป็นการเบียดเบียนผู้อื่นเบียดบังส่วนรวมให้เสียหาย.
วิธีการที่ไม่ถูกต้องดังกล่าว
แม้อาจจะทำให้สำเร็จผลได้อย่างรวดเร็วก็จริง
แต่ผลที่ได้ย่อมไม่จีรังยั่งยืน
ทั้งยัง
เป็นโทษเป็นความเสื่อมแก่ตนเองและผู้อื่นด้วย.
ตรงข้าม
หากใช้วิธีการที่ถูกต้อง
เป็นสุจริต
อาจจะทำให้สำเร็จผลได้ไม่รวดเร็วนัก
แต่ผลที่ได้ย่อมเป็นผลดีที่อำนวย
ประโยชน์อันยั่งยืนแท้จริงทั้งแก่บุคคลและส่วนรวม.
บัณฑิตทั้งหลายกำลังจะ
ออกไปประกอบกิจการงาน
เชื่อว่าแต่ละคนคงจะตั้งเป้าหมายในการทำงานไว้บ้างแล้ว.
จึงขอให้ทุกคนระลึกไว้เสมอว่า
เมื่อมีเป้าหมายที่ดีอยู่
ก็ต้องดำเนินไปสู่เป้าหมาย

(๑)
วันจันทร์ ที่ ๕
-วันศุกร์ ที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙

437

โดยใช้วิธีการที่ถูกต้องด้วย.
ถ้าสำนึกตระหนักและประพฤติปฏิบัติได้ดังนี้
แต่ละคน
ก็จะประสบความสำเร็จที่แท้จริง
คือสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
พร้อมทั้ง
สร้างสรรค์ความดีความเจริญให้แก่ตนเองและส่วนรวมได้อย่างบริบูรณ์.

ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคน
และทุกท่านที่มาประชุมพร้อมกันในพิธีนี้
ประสบความสุข
ความสำเร็จ
ทั้งในชีวิตและ
หน้าที่การงานโดยทั่วกัน.

438