พระราโชวาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี จังหวัดสงขลา วันจันทร์ ที่ 19 กันยายน 2559

วันจันทร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ.2559

พระราโชวาท

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี จังหวัดสงขลา
วันจันทร์ ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
อีกวาระหนึ่ง.
ขอแสดงความชื่นชม
กับผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ.

ความสำเร็จที่แท้จริงซึ่งบัณฑิตพึงปรารถนานั้น
เชื่อว่าไม่ได้เป็นเพียง
ความสำเร็จทางการศึกษาดังที่ได้รับไปแล้วในวันนี้
แต่คือความสำเร็จในการดำเนินชีวิต
และประกอบกิจการงานต่อไปในภายหน้า.
การที่แต่ละคนจะบรรลุถึงความสำเร็จ
ดังกล่าวได้
มีคุณธรรมอยู่

ประการ
ที่ทุกคนจะต้องยึดถือเป็นหลักประจำใจ.
ประการแรก
คือการตั้งสัจจะ
ตั้งใจจริง
ที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้อง.
ประการที่สอง
คือการรู้จักข่มใจตนเอง
ให้คิด
พูด
ทำ
เฉพาะสิ่งที่ดีที่ถูกต้อง
ดังที่ได้ตั้งใจไว้.
ประการที่สาม
คือการอดทนอดกลั้น
ที่จะไม่ประพฤติทวนสัจจะ
ความตั้งใจจริงของตนเป็นอันขาด.
ประการที่สี่
คือการสละละวางความชั่ว
ความทุจริตทั้งปวง
และยินดีที่จะเสียสละประโยชน์เฉพาะตน
เพื่อประโยชน์ที่
ยิ่งใหญ่กว่าคือประโยชน์ของส่วนรวม.
คุณธรรมทั้ง

ประการนี้
หากบัณฑิต
ยึดมั่นและปฏิบัติบำรุงให้เจริญงอกงามขึ้นแล้ว
ก็มั่นใจได้ว่าจะสามารถดำรงตน
ให้อยู่ในทางที่ดีที่เป็นสุจริต
และประกอบกิจการงานให้สำเร็จผลก้าวหน้ายิ่ง

ขึ้น
ทั้งยังสามารถสร้างสรรค์ความดีความเจริญที่แท้จริงและยั่งยืนให้แก่สังคมและ

448

ชาติบ้านเมืองได้อีกด้วย.
จึงขอให้ทุกคนนำสิ่งที่พูดนี้ไปพิจารณา
และยึดถือปฏิบัติ
ให้บังเกิดประโยชน์สูงสุด.

ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคน
และทุกท่านที่มาร่วมในพิธีนี้ ประสบความสุขสวัสดีและความก้าวหน้ารุ่งเรืองจงทั่วกัน.

449