พระราโชวาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสที่เสด็จ ฯ ทอดพระเนตรกิจการของโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดาและพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้แทนสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรทั่วประเทศ เข้าเฝ้า ฯ

วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2561

สำเนา
พระราโชวาท
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในโอกาสที่เสด็จ ฯ ทอดพระเนตรกิจการของโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา
และพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้แทนสหกรณ์ภาคการเกษตร
และกลุ่มเกษตรกรทั่วประเทศ เข้าเฝ้า ฯ
ณ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา
วันจันทร์ ที่ 14 พฤษภาคม 2561

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาพบ
กับท่านทั้งหลายแทนพระองค์. ข้าพเจ้ายินดีมาก ที่ได้พบและสนทนากับท่านทั้งหลาย
ผู้เป็นกำลังสำคัญในงานด้านการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศอีกวาระหนึ่ง ในวันพืชมงคลนี้.
ขอขอบใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคน ที่ได้พยายามปรับปรุงและพัฒนาโครงการทุกด้าน
ด้วยความอุตสาหะเข้มแข็ง พร้อมทั้งตั้งใจถ่ายทอดความรู้และอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาเยี่ยมชมโครงการเป็นอย่างดีเสมอมา.
สำหรับท่านที่เป็นตัวแทนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทั้งหลาย ข้าพเจ้าใคร่จะปรารภ
แก่ท่านว่า ความสำเร็จของงานด้านเกษตรกรรม ไม่ได้ขึ้นอยู่กับปริมาณและคุณภาพในการผลิต
เท่านั้น หากยังต้องอาศัยปัจจัยอื่น ๆ เช่น กระบวนการแปรรูปผลผลิตที่สะอาดและปลอดภัย
ระบบการขนส่งที่รวดเร็วและประหยัดพลังงาน การวางแผนการตลาดที่รัดกุม การบริหาร
งานสหกรณ์ที่สุจริตเข้มแข็ง การควบคุมบัญชีรายรับรายจ่ายที่ชัดเจนถี่ถ้วน ตลอดจนการกระจาย
สินค้าที่ทั่วถึงและเหมาะแก่กลุ่มเป้าหมายด้วย. เกษตรกรทั้งหลายจึงต้องหมั่นแสวงหาความรู้
ให้กว้างขวางรอบด้าน จะได้สามารถพัฒนางานด้านการเกษตรของตนให้ดำเนินก้าวหน้าไปได้
อย่างมีประสิทธิภาพ. การที่ท่านทั้งหลายได้มาเข้ารับการอบรมความรู้จากทางราชการ และมา
เยี่ยมชมโครงการส่วนพระองค์ในวันนี้ จึงนับว่าเป็นโอกาสอันดียิ่ง ที่แต่ละคนจะได้ศึกษาเรียนรู้
วิทยาการใหม่ ๆ และได้เห็นตัวอย่างของการวิจัยและการเผยแพร่ความรู้ด้านการเกษตรที่ครบวงจร.
หากเกษตรกรทุกท่านจะตั้งใจเรียนรู้หลักวิชาทั้งหลายให้เข้าใจกระจ่าง และศึกษาสังเกตสิ่งที่พบเห็น
อย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้ว เชื่อว่าแต่ละคนจะสามารถนำความรู้ความคิดและประสบการณ์ที่ได้รับ
ไปปรับใช้ ให้เป็นประโยชน์แก่การพัฒนางานด้านเกษตรกรรมให้ดำเนินก้าวหน้าไปได้อย่างมั่นคง.
ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้ท่านทุกคนประสบแต่ความสุข ความเจริญ และความสำเร็จ สมตามที่ตั้งใจปรารถนาทุกประการ.