พระราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร และเข็มวิทยฐานะแก่ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยเสนาธิการทหาร วิทยาลัยการทัพบก วิทยาลัยการทัพเรือ วิทยาลัยการทัพอากาศ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ และโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา 2558

วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2559

สำเนา
พระราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร และเข็มวิทยฐานะ
แก่ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
วิทยาลัยเสนาธิการทหาร วิทยาลัยการทัพบก วิทยาลัยการทัพเรือ วิทยาลัยการทัพอากาศ
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ และโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ
ประจำปีการศึกษา 2558
ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร
วันพฤหัสบดี ที่ 22 ธันวาคม 2559

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามามอบปริญญาบัตร วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร และเข็ม
วิทยฐานะ แก่ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รวมทั้งสถาบัน
การศึกษาทางทหารชั้นสูง ก่อนแต่จะมีเหตุที่เป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของคนไทยทั้งประเทศ.
ขอแสดงความชื่นชมกับทุก ๆ ท่าน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ.
ตามที่รายงานให้ทราบว่า หลักสูตรการศึกษาของแต่ละสถาบันมีจุดมุ่งหมายสำคัญ
ที่จะให้ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน ทั้งฝ่ายทหารและพลเรือน มีความรอบรู้ในวิทยาการต่าง ๆ
อย่างกว้างขวาง เพื่อให้ทุกคนทุกฝ่ายสามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพนั้น
น่าพอใจอย่างมาก. ผู้ที่ผ่านหลักสูตรการศึกษาอบรมพิเศษมาแล้ว จึงจัดได้ว่าเป็นผู้มีความรู้จัดเจน
ทั้งในหลักวิชาและกระบวนการปฏิบัติ. ทุกคนจึงควรถือเป็นหน้าที่อย่างสำคัญที่จะนำความคิด
วิทยาการทั้งปวงไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และตั้งใจให้มั่นคงแน่วแน่ที่จะร่วมกันปฏิบัติบริหาร
งานทุกอย่างให้ประสานส่งเสริมกัน ด้วยความเข้มแข็งและบริสุทธิ์ใจ เพื่อให้งานส่วนรวมของชาติดำเนินพร้อมกันไปสู่เป้าหมาย คือความมั่นคงปลอดภัยของบ้านเมือง และความวัฒนาผาสุก
ของประชาชน.
ขอพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ได้คุ้มครองรักษาท่านทุกคน ให้ประสบความสุข ความสำเร็จ และความสวัสดีมีชัย ในที่ทุกแห่ง
และในกาลทุกเมื่อทั่วกัน.