พระราโชวาท ในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตร ทุน และรางวัล ของวชิราวุธวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559 ณ วชิราวุธวิทยาลัย วันเสาร์ ที่ 3 มีนาคม 2561

วันเสาร์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2561
พระราโชวาท 

ในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตร ทุน และรางวัล ของวชิราวุธวิทยาลัย 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
ณ วชิราวุธวิทยาลัย 
วันเสาร์ ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๑ 

ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้มาร่วมในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตร ทุน 
และรางวัล ของวชิราวุธวิทยาลัย อีกวาระหนึ่ง. ขอชมเชยผู้บริหาร คณะครู
และบุคลากร ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีมาโดยตลอด ทั้งขอแสดงความชื่นชมกับผู้สำาเร็จ 
การศึกษา ผู้ได้รับทุน และผู้ได้รับรางวัลทุกคน. 

การจัดการศึกษาของวชิราวุธวิทยาลัย นับว่ามีความสำาเร็จและความก้าวหน้า 
เป็นอย่างมาก. น่าชื่นชมที่โรงเรียนได้ยึดมั่นในพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จ 
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่จะอบรมนักเรียนให้มีคุณสมบัติติดตัว ๓ ประการ 
เป็นข้อใหญ่ ได้แก่ เป็นผู้มีศาสนา เป็นผู้ดี และเป็นผู้มีสติปัญญาความรู้. 
คุณสมบัติ ๓ ประการนี้จะส่งเสริมซึ่งกันและกัน เกื้อกูลให้นักเรียนเป็นทรัพยากร 
บุคคลที่มีคุณค่าของสังคม กล่าวคือ มีศีลธรรมเป็นเครื่องควบคุมเหนี่ยวรั้งการกระทำ
คำพูด ความคิด ให้เป็นไปในทางที่ถูกต้อง มีความประพฤติปฏิบัติที่งดงามเหมาะสม 
กล้าหาญเข้มแข็งแต่อ่อนน้อมถ่อมตน รวมทั้งมีสติปัญญาความรู้ที่จะนำไปใช้ใน 
การดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงานสร้างสรรค์ความดีความเจริญ. นักเรียนทุกคน 
ที่สำเร็จการศึกษาจากวชิราวุธวิทยาลัย เมื่อได้รับการอบรมอันเป็นเลิศเช่นนี้แล้ว 
ก็ชอบที่แต่ละคนจะได้ตั้งใจฝึกฝนตนเองต่อไป ทั้งในส่วนศีลธรรม การวางตัว 
และความรู้อย่าให้ขาดตกบกพร่อง จะได้เป็นผู้สามารถสร้างสรรค์ประโยชน์ที่แท้
และยั่งยืน ให้แก่ตนเอง แก่สังคม และประเทศชาติ สมดังพระราชปณิธานของ 
พระองค์ผู้ทรงสถาปนาโรงเรียนแห่งนี้. 


67 

ขออนุโมทนาที่ผู้ปกครองและผู้หวังดี ได้ช่วยเหลือกิจการของโรงเรียน 
และเอื้อเฟื้อเกื้อกูลแก่โรงเรียนเสมอมา ทั้งขอให้ผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้มา 
ร่วมในงานนี้ มีความผาสุกสวัสดีโดยทั่วกัน. 


68