พระราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร และเข็มวิทยฐานะ แก่ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยเสนาธิการทหาร วิทยาลัยการทัพบก วิทยาลัยการทัพเรือ วิทยาลัยการทัพอากาศ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ และโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต วันเสาร์ ที่ 24 พฤศจิกายน 2561

วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2561
พระราโชวาท 

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร และเข็มวิทยฐานะ 
แก่ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
วิทยาลัยเสนาธิการทหาร วิทยาลัยการทัพบก วิทยาลัยการทัพเรือ 
วิทยาลัยการทัพอากาศ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก 
โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ และโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต 
วันเสาร์ ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้มามอบปริญญาบัตร วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร 
และเข็มวิทยฐานะ แก่ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยป้องกัน 
ราชอาณาจักร รวมทั้งสถาบันการศึกษาทางทหารชั้นสูง อีกวาระหนึ่ง. ขอแสดง 
ความชื่นชมกับทุกๆ ท่าน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ. 

การรักษาความมั่นคงของประเทศนั้น เป็นภารกิจที่กว้างขวางลึกซึ้ง 
มีความเกี่ยวข้องผูกพันกับงานของบ้านเมืองทุกส่วน. ทางราชการจึงจัดให้ผู้บริหาร 
ระดับสูงของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งฝ่ายทหารและพลเรือน เข้ารับการอบรมพิเศษ 
ในสถาบันการรักษาความมั่นคงระดับสูงของชาติเพื่อให้มีความเจนจัดรอบรู้
ในสรรพวิทยาการอันเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคง และในกระบวนการปฏิบัติงาน 
ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ. 

การศึกษาอบรมดังกล่าว นอกจากจะทำให้ทุกคนมีความรู้ความสามารถ 
พิเศษเพิ่มพูนขึ้นแล้ว ยังควรจะทำให้แต่ละคนได้เล็งเห็นโดยถ่องแท้อีกว่า การที่
ประเทศชาติจะมั่นคงอยู่ได้นั้น สำคัญที่สุดอยู่ที่ประชาชนจะต้องมีชีวิตอยู่ด้วยความ 
ร่มเย็นเป็นปรกติสุข ปราศจากภยันตรายและความเดือดร้อนยากเข็ญต่าง ๆ. 
จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ท่านทั้งหลายจะต้องตั้งตัวตั้งใจให้เที่ยงตรงหนักแน่น อยู่ใน 


347 

ความถูกต้องและความสุจริตบริสุทธิ์ใจ ในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่การงานของตนโดย 
เต็มกำลังความสามารถและสติปัญญา เพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์ คือความเจริญวัฒนา 
และความก้าวหน้าผาสุกให้บังเกิดแก่ประชาชนทั่วหน้า. ก็จะเท่ากับเป็นการปกป้อง 
และธำรงรักษาความมั่นคงของชาติและราชอาณาจักรไว้อย่างดีที่สุด. 

ขออวยพรให้ผู้สำเร็จการศึกษาและผู้มาร่วมในพิธีนี้ ประสบแต่ความสุข 
ความเจริญ และความสำเร็จสมประสงค์จงทั่วกัน. 


348