พระราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันอาทิตย์ ที่ 7 เมษายน 2562

วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน พ.ศ.2562
พระราโชวาท 

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐(๑) 
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
วันอาทิตย์ ที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๒ 

ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้มามอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อีกวาระหนึ่ง และมีความพอใจที่ได้ทราบว่า มหาวิทยาลัย 
ได้ปรับปรุงพัฒนากิจการให้ก้าวหน้าขึ้นในทุก ๆ ด้าน. ขอแสดงความชื่นชมกับ 
ผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ. 

ขอให้ทุกท่านนำวิชาความรู้ที่เรียนมานั้น นำไปใช้เป็นพื้นฐานในการปฏิบัติงาน 
เพื่อตนเองและส่วนรวม โดยใช้สติปัญญา ตลอดจนเมตตาธรรม และความตั้งใจที่ดี 
เพื่อนำไปสู่ความเจริญของประเทศชาติและประชาชน ตลอดจนตนเองได้ต่อไป. 

ข้าพเจ้าขอมอบปริญญาบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย 
แห่งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป. ขออวยพรให้ทุกคนประสบความสุข ความสำเร็จ 
และความเจริญ สมดังที่มุ่งหวังทุกประการ. 

(๑) วันอาทิตย์ ที่ ๗ - วันจันทร์ ที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๒ 

131